Votacions 2017

VOTACIONS A LES ELECCIONS A CÀRRECS DE LA JUNTA DIRECTIVA (2017)

Segons l’article 19 dels Estatuts de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya (d’ara endavant, «Estatuts de l’AAC»), aprovats el 13 de desembre de 2010, les eleccions a càrrecs de la Junta Directiva s’han de celebrar cada quatre anys.

Atès que les següents eleccions seran el dia 5 de maig de 2017, en la sessió extraordinària de l’Assemblea General de l’AAC, que tindrà lloc a Reus, la Mesa Electoral comunica:

 

1.- La candidatura 14x100 ha estat proclamada oficialment el dia 6 d’abril de 2017. Està formada pels socis següents:

 • N1136             Aymerich Boltà, Mercè
 • N1131             Batllem Cabello, Núria
 • N0850             Conde Balderas, Vicenç
 • N1123             Giménez Martin, Francesc
 • N1367             Meinhardt Llopis, Carla
 • N1376             Munuera Bermejo, Jaume
 • N1045             Munuera Bermejo, Marta
 • N0868             Ribas Solà, Josep
 • N1047             Ruiz Gómez, Vicenç
 • N1039             Sesma Siuraneta, Mònica
 • N1038             Simon Lleixà, Erola
 • N0732             Soler Jiménez, Joan
 • N1497             Tienda Martínez, Laura
 • N0340             Visa Oró, Roser Dolors

 

2.- Si es vol exercir el vot presencial, les paperetes i els sobres per a la votació de les candidatures estaran a la disposició dels socis numeraris a l’estand de l’AAC durant el Congrés i a l’entrada de l’Assemblea General.

 

3.- Si es vol exercir el vot per correu, les paperetes:

 1. Es publicaran en el lloc web de l’AAC i estaran a la disposició dels socis de l’AAC.
 2. Aquest document, en format PDF, s’haurà d’imprimir.  Butlleta Eleccions 2017
 3. La papereta s’haurà d’introduir dins d’un sobre blanc; després, aquest sobre s’haurà d’introduir en un altre, al qual també caldrà incorporar la còpia del DNI o del carnet de membre de l’AAC.
 4. Finalment, aquest sobre s’ha d’enviar per correu certificat, adreçat a la Presidència de l’AAC, amb l’aclariment següent: «Per a les eleccions a l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya del dia 5 de maig de 2017».
 5. Només es poden computar els vots emesos per correu certificat que compleixin els requisits establerts en els punts 1, 2 i 3 de l’article 26, i que tinguin entrada a la Secretaria de l’AAC, establerta a la seva seu del carrer Rocafort, 242 bis, 1r (08029) de Barcelona, fins a tres dies abans del dia de la votació, en aquest cas, fins al 2 de maig de 2017

  

Barcelona, 6 d’abril de 2017

Josep Ribas, secretari
Joan Soler, president

Last modified on Dimarts, 11 abril 2017 08:09

L'Associació

L’AAC-GD és la societat de dret privat i amb personalitat jurídica pròpia que té com a finalitat principal vetllar pel bon exercici de la professió d’arxiver-gestor de documents a Catalunya.

 

És també, i més enllà de la definició estatutària, la plasmació institucional que permet  representar i visibilitzar la nostra consciència de col·lectiu professional al servei  del dret a la qualitat de la informació de la ciutadania i de l’eficiència competitiva i transparència de les administracions i les organitzacions a través de la correcta aplicació dels principis de la gestió documental.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la secretaria
associacio@arxivers.com

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona