Quotes AAC

Voleu fer-vos socis/sòcies de l’Associació d’Arxivers- Gestors de Documents de Catalunya?

Per ser socis/sòcies de l’AAC-GD podeu beneficiar-vos dels serveis a l’associat/ada

Les diferents categories d’afiliació són les següents:

Categoria

Preu

Perfil

Socis/sòcies numeraris/àries 85€ Associats/des que exerceixen la professió d’arxiver/a.
Socis/Sòcies adherits/des
80€ Persones vinculades o interessades en el sector dels arxius.
Socis institucionals 205€ Modalitat bàsica: Persones jurídiques interessades a donar suport a les funcions que exerceix l’Associació i potenciar les seves activitats. Aquesta quota és la bàsica.
  320€ Quota publicitat per socis institucionals: inclou un paquet de publicitat web i publicacions de l’AAC-GD.
  500€ Quota patrocinador per socis institucionals: patrocinis de jornades, tallers, cursos…
Socis/sòcies estudiants 30€ Aquelles persones interessades en el món de l’arxivística i que cursin estudis universitaris degudament acreditats amb la matriculació corresponent. El soci/sòcia estudiant haurà de renovar la seva condició cada mes d’octubre acreditant la matrícula universitària per al nou curs. Perdrà la seva condició si no acredita la matriculació universitària.
Jubilats 30€ Persones jubilades que habien estat vinculades a la professió.

Facilitats per al pagament de les quotes

Conscients de la difícil situació laboral per la que està passant el col·lectiu volem oferir avantatges i facilitats que alleugereixin l’esforç econòmic que fan els nostres associats i associades. Des de fa un parell  d’anys es dóna la possibilitat de fraccionar el pagament de la quota de soci numerari i adherit en tres terminis:

Socis numeraris (85 €): Tres fraccionaments 28 € (febrer i maig) / 29 € (setembre)
Socis adherits (80 €): Tres fraccionaments  26 € (febrer i maig) / 28 € (setembre)

Per acollir-se a aquesta modalitat per a l’any 2019, les persones interessades ho hauran de comunicar a la secretaria de l’AAC-GD mitjançant correu electrònic.

A més a més, es bonificarà a tots els associats i associades en situació d’atur amb un 50% en el preu de la inscripció a tots els cursos de formació que organitza l’Associació.