Transparència a fons

Garantir el correcte accés a la informació de qualitat, és a dir, la informació continguda en documents fiables, íntegres i autèntics, no només és un dels objectius principals de la disciplina arxivística, sinó que també és una tasca encomanada pel nostre marc normatiu explícitament als arxivers com a encarregats d’implementar els sistemes de gestió documental a l’administració (Llei 10/2001 d’arxius i documents, art. 7 i 28).

Més enllà de les obligacions legals, els arxivers catalans hem assumit, mitjançant el nostre codi deontològic (de l’any 2002), el compromís de “fer efectiu el dret a la informació” i “facilitar i promoure el dret d’accés als documents, com a garantia de la seguretat jurídica en relació de les persones amb les institucions, de la transparència administrativa i del control de l’activitat institucional”.

Així, transparència, publicitat activa i rendició de comptes són idees força que han marcat el desenvolupament de la nostra professió des de fa anys. És per això que, amb motiu de l’entrada al Parlament de la Proposició de llei d’accés a la informació, transparència i bon govern, anirem reunint un seguit de materials que permeten visibilitzar aquesta vinculació en un espai propi al web de l’AAC-GD.

 

Marc legal

 

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre,Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern (DOGC, 6780, 31/12/2014)
  • Número d’expedient: 202-00056/10
  • comunicat que exposa el posicionament de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Catalunya en relació a la Modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, a fi i efecte d’adaptar-la a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern.
  • Esmenes, presentades per l’AAC-GD el passat 10 de juliol, al voltant de l’avantprojecte de llei pel qual es modifica la llei 10/2001, de 13 de juliol.
  • Resposta, del 14 de juliol, de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, a les observacions relatives a l’Avantprojecte de llei per la qual es modifica La Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.
  • Projecte de llei de modificació de la Llei 10/2001, del 13 de juliol, d’arxius i documents, publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya, n. 636, de 15 de juliol de 2015.
 •  Llei 20/2015, de 29 de juliol, de modificació de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents (DOGC, núm. 6927, de 4/8/2015)

Parlament de Catalunya

 

Canal Parlament

 • Compareixença de Joan Soler Jiménez, president de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Compareixença de Lluís Cermeno i Martorell, secretari de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental, amb relació a la Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern

 

Oficina Antifrau de Catalunya

 

Reglaments i normatives de les institucions catalanes

 

Articles, editorials i participacions en projectes

 • Participació de l’AAC en la xarxa contra la corrupción Llum i Taquígrafs, Un dels treballs més importants a l’hora de denunciar la corrupció i el grau d’opacitat que comporta de les administracions al nostre país ha estat l’Atles de la Corrupció, elaborat per la iniciativa digital, sociopolítica i en xarxa Llums i Taquígrafs. Aquesta obra no només recull els casos de corrupció, sinó que també incorpora els mecanismes que permeten lluitar-hi. És des d’aquesta perspectiva que l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya ha estat convidada a participar-hi, tot explicant el valor de la gestió documental com a eina anticorrupció i fonament de transparència. Així, s’ha incorporat a l’Atles l’article “De clavegueres i filtracions … al nou país”, publicat originalment a Vilaweb. L’AAC-GD, a més, ha estat considerada com una de “les iniciatives populars que, des de l’àmbit social i civil, més s’han destacat en la lluita col·lectiva contra la corrupció“.