Comentaris i propostes al Reglament de desenvolupament parcial de la Llei 19/2014

 

L’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya presenta els següents comentaris i propostes en la fase d’informació pública del “Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”

 

COMENTARIS i PROPOSTES DE L’ASSOCIACIÓ D’ARXIVERS – GESTORSDE DOCUMENTS DE CATALUNYA AL:DECRET /2019, de xxx de xxx, pel qual s’aprova el Reglament dedesenvolupament parcial de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern