Avantatges per als socis institucionals

L’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents, amb la missió de defensar els interessos legítims, tant individuals com col·lectius, dels arxivers i els gestors de documents, així com la d’impulsar i desenvolupar la professió mitjançant accions de promoció i de formació, compta amb gairebé 800 associats arreu de Catalunya.  

Associar-se a l’AAC significa:

 • Formar part de l’associació professional líder en el sector arxivístic i de gestió documental de Catalunya. 
 • Donar-vos a conèixer, difondre els vostres productes i serveis i establir vincles més estrets amb la resta de la comunitat arxivística i de gestors de documents. 
 • Disposar de canals de comunicació i difusió directes per millorar la vostra visibilitat. 
 • Aparèixer a la web de referència dels professionals dels arxius i la gestió de documents. 
 • Tenir l’oportunitat de patrocinar els principals congressos, jornades i publicacions. 

Modalitats i quotes d’associats institucionals 

Les modalitats de quotes anuals pels socis institucionals seran les següents: 

Quota bàsica: 205 € 

 • Dret a aparèixer a l’apartat del web de les empreses, amb un text i un enllaç per adreçar a la vostra web corporativa.
 • Rebre puntualment la revista Lligall i les altres publicacions que elabori l’Associació.

 

Quota Publicitat  (paquet publicitat web i publicacions AAC):  320 € 

 • Inclou tot el que inclou el paquet de Quota bàsica. 
 • Publicitat a la web: Aparèixer de manera destacada a l’Espai Empresa de la pàgina web de l’associació, en format targeta de visita amb el logotip, les dades de contacte i l’enllaç a la web corporativa de l’empresa o institució associada.
 • Publicacions AAC: Dret a què el logotip aparegui en els crèdits interiors de la revista Lligall, en els exemplars que es publiquin anualment i al footer del diari digital de l’associació, La Dada, durant 6 mesos al llarg de l’any.

* Per obtenir un anunci a full sencer al Lligall on promoure de manera més completa els serveis de la institució o empresa s’hauran de satisfer 700 € addicionals al preu de la quota. 

 

Quota Patrocinador (patrocinis jornades, tallers, cursos,…): 500 €  

 • Inclou tot el que inclou el paquet de Quota Bàsica i Quota Publicitat, pel que fa a la publicitat al web. 
 • Publicacions AAC: Dret a què el logotip aparegui a la contraportada de la revista Lligall, en els exemplars que es publiquin anualment, i al footer del diari digital de l’associació, La Dada, al llarg de tot l’any.
 • Patrocinis jornades: A les jornades anuals organitzades per l’AAC, com la jornada d’Estudi i Debat, apareixerà el logotip en el panell de patrocinadors que hi haurà a la sala i a la publicitat que se’n faci. Igualment, la possibilitat d’incorporar publicitat o material de difusió de l’empresa en la documentació oficial a entregar als assistents de la jornada.
 • Tallers i cursos: Possibilitat de participar en una xerrada als cursos anuals de l’AAC. Organitzar tallers específics amb l’empresa o la institució per presentar els seus productes als associats o formar als seus usuaris o treballadors.

* Per obtenir un anunci a full sencer al Lligall on promoure de manera més completa els serveis de la institució o empresa s’hauran de satisfer 500 € addicionals al preu de la quota. 

 

 


 

Fes-te soci institucional!

 


Per a més informació o per a canvis de modalitats de quotes podeu posar-vos en contacte amb la vocalia d’Empresa i Innovació, mitjançant el correu electrònic empresa@arxivers.com o el telèfon 93 419 89 55