[03/2020] Dret d’accés a la informació pública

[03/2020] Dret d’accés a la informació pública

El curs pretén oferir una formació completa sobre la regulació catalana del dret d’accés a informació pública i la seva interpretació per part dels tribunals i la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

Objectius

 • Comprendre els motius del sorgiment i l’expansió del dret d’accés a la informació pública
 • Conèixer els aspectes fonamentals de la seva regulació per part de la Llei catalana 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, així com les especifitats que aquesta presenta respecte la llei bàsica estatal 19/2013
 • Identificar els principals actors en matèria de dret d’accés a informació pública i les seves competències respectives
 • Entendre els conflictes que el dret d’accés presenta amb altres drets i interessos, en especial amb el dret fonamental a la protecció de dades personals, i adquirir criteris per resoldre’ls, a la vista de la interpretació efectuada per la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública i els tribunals
 • Conèixer la relació existent entre la normativa de transparència i d’arxius
 • Estar en condicions d’atendre motivadament sol·licituds d’accés a informació pública per part de la ciutadania

Programa

 1. Introducció: el canvi de paradigma produït en matèria de dret d’accés a informació pública arran de l’aprovació de la Llei estatal 19/2013 i la Llei catalana 19/2014
 2. Els subjectes actius i passius del dret d’accés
 3. L’objecte del dret d’accés
 4. Els límits al dret d’accés. En particular, el límit del dret a la protecció de dades personals
 5. Les causes d’inadmissió de les sol·licituds d’accés
 6. El procediment d’exercici del dret d’accés
 7. Mecanismes de garantia del dret d’accés. En especial, la reclamació davant la GAIP
 8. La relació de la normativa de transparència amb la d’arxius i el paper de la CNAATD
 9. El dret d’accés a informació pública i la seva relació amb el dret d’accés dels electes locals i amb el dret d’accés a l’expedient dels interessats
 10. Taller: exercicis pràctics

Formador:

Oriol Mir Puigpelat

– Catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador de la seva Àrea de Dret Admistratiu

– Coordinador del Màster Avançat en Ciències Jurídiques de la UPF

– Vicepresident de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP) entre els anys 2015 i 2017

– Membre de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD) entre els anys 2015 i 2017

– Responsable d’Estudis i Recerca de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat entre els anys 2006 i 2010

– Doctor Europeu en Dret Públic per la Universitat de Bolonya (2001)

– Becari de la Fundació Alexander von Humboldt (2005).

Participants màxims: 20

Durada: 5hores. 10h a 15h.

Preu: 40€ (60 € no socis). Socis aturats 50%

Data i lloc: 5 de març. Sala Abat Escarré. C/ Rocafort, 242 bis  08029 – Barcelona

Certificat: Assistència

Dates d’inscripció: Fins el 2 de març

Fitxa completa del curs: F18_06_Fitxa de programació de curs_032020

Inscriu-te al curs!