Formalització del protocol entre l’AAC-GD i el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya

El passat 21 de novembre es va subscriure un important protocol entre les dues entitats amb l’objectiu de fixar un espai comú d’acció, formació i difusió del paper que arxivers, gestors de documents, secretaris, interventors i tresorers tenim en matèria d’implantació de l’Administració electrònica a les administracions locals catalanes.

El protocol estableix un marc estable de cooperació en matèria d’intercanvi de coneixement, de formació específica per als membres i entitats que usen els productes i serveis del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya i de promoció de serveis d’arxiu i gestió documental professionalitzats i d’alta qualificació a les administracions locals catalanes.

La formalització del protocol en aquesta data és especialment estratègica en un moment on l’implantació de l’Administració electrònica i el desevolupament de polítiques de governança de dades està avançant a ritmes molt elevats per a poder oferir a la ciutadania un accés transparent i dinàmic a les dades, la informació i la documentació pública.

El protocol també habilita a ambdues parts a dotar de contingut i forma el desenvolupament pràctic d’algunes funcions relacionades amb aquesta matèria i previstes alRD 128/2018, de 16 de març, que regula el règim jurídic dels funcionaris de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, essent la participació dels dos col·lectius professionals essencial per a un bon funcionament de les polítiques de governança i gestió dels serveis d’arxiu i gestió documental, sota la superior direcció del col·lectiu dels secretaris i secretàries. Igualment, el protocol pretén aprofundir en la millora dels serveis de gestió documental i arxiu en els municipis catalans amb independència de la població que aquests tinguin, bo i atenent a la necessitat que molts d’aquests manifesten dia rere dia per a trobar solucions efectives a la necessitat de sistemes de gestió documental homologables i d’arxiu electrònic únic.

Amb la voluntat d’acomplir amb els objectius previstos al protocol, aquest habilita a totes dues parts a crear una comissió mixta de seguiment dels projectes que, periòdicament, avaluarà i proposarà projectes formatius, d’assessorament actiu i de sensibilització tant dels professionals com de la ciutadania catalana.

Ambdues entitats mostrem la gran satisfacció d’haver assolit un marc d’acord que serà, de ben segur, profitós per a enfortir dos col·lectius professionals profundament implicats en el desenvolupament d’una Administració pública de qualitat, d’una governança de les dades àmplia i transparent, i en la millora continuada de serveis públics de qualitat i d’eficiència verificable.

Protocol entre el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya i l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya