Informe de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya

 

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) és una institució acadèmica que té per objecte l’alta investigació científica i, principalment, la de tots els elements de la cultura catalana. Entre les finalitats de l’IEC hi ha la de contribuir a la planificació, la coordinació, la realització i la difusió de la recerca, en les diferents àrees de la ciència i la tecnologia.

Des dels anys vuitanta del segle XX fins avui dia, l’IEC ha elaborat una sèrie d’informes sobre la recerca, el desenvolupament i la innovació (R+D+I), amb l’objectiu d’analitzar l’estat de la recerca catalana en les diferents àrees científiques. L’any 1995, l’IEC acordà endegar un projecte d’elaboració d’estudis periòdics sobre l’estat de la recerca a Catalunya, anomenat Reports de la recerca a Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, i coordinat per la Secretaria Científica de l’IEC, el projecte es basava en la redacció d’una sèrie d’informes sobre cada una de les àrees en què es dividia l’activitat científica. Redactats per investigadors de prestigi, els informes eren debatuts públicament abans de tancar-ne la versió definitiva. Des del 2003, els redactors van tenir el suport de l’Observatori de la Recerca de l’IEC.

Fa un parell d'anys, l'IEC va decidir incloure les disciplines relacionades amb la documentació dins l'abast d'aquests informes periòdics sobre l'activitat de recerca a Catalunya, i va endegar, amb la col·laboració, entre d'altres entitats, de l'Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, l'elaboració del primer Informe de la recerca en Informació, Documentació i Arxivística a Catalunya (2000-2013).

Aquest informe descriu l’evolució de la recerca en informació, documentació i arxivística a Catalunya durant el període 2000-2013. Des d’una perspectiva quantitativa i integradora, dóna una visió global del cicle complet de la recerca, tot descrivint i analitzant tres qüestions bàsiques: les institucions catalanes que investiguen aquest camp; els recursos humans i econòmics disponibles per fer recerca i, finalment, els resultats científics derivats de les activitats executades. 

Des del punt de vista dels recursos econòmics, s’han analitzat convocatòries competitives relacionades amb la recerca científica i se n’han descartat d’altres de no competitives o més pròximes al desenvolupament i a la innovació de productes i serveis. Quant als recursos humans, s’han recopilat i comentat dades sobre professorat universitari i convocatòries competitives públiques de recerca. Amb relació a les revistes, s’han exclòs de l’anàlisi els butlletins professionals i institucionals. A més, s’ha considerat adient incorporar un apartat sobre recursos documentals per avaluar revistes científiques desenvolupats per equips de recerca catalans. Pel que fa a les monografies, el període estudiat abasta exclusivament els anys 2009-2013 i es tenen en compte tant obres publicades en paper com en línia. 

L’estudi conclou que la recerca catalana en informació, documentació i arxivística no es troba en una fase inicial, sinó que ja té un recorregut important, però encara està lluny de la plena consolidació. Tanmateix cal augmentar la internacionalització de l’àmbit i sobretot potenciar els recursos humans. 

 

Text complet de l'informe

Last modified on Dilluns, 14 Novembre 2016 13:00

L'AAC-GD fomenta les activitats de recerca per part del col·lectiu arxiver, al mateix temps que difón el resultat d'estudis propis i l'activitat dels diferents grups de treball. En aquest apartat trobareu informació sobre aquests grups i activitats.

 

Contactar amb la vocalia

Contactar amb la vocalia
recerca@arxivers.com

 

 

 

Guardar

Patrocinadors institucionals
Associació d'Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya.  2014
tel i fax 93 419 89 55 -  Rocafort 242 bis, 1r. 08029 Barcelona