A*R2020. O contra el menyspreu del futur

9 setembre, 2020 - Jordi Padilla Delgado. Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar (SAMLM)

Un volt heterogeni pel congrés de la Society of American Archivists

Captura de pantalla del cartell del congrés

My point of view certainly is formed by my history, and it is probable that only a creature despised by history finds history a questionable matter.

James Baldwin[1]

La celebració del 84è congrés anual de la Society of American Archivists (SAA), Archives*Records 2020 o A*R2020, s’ha vist fortament condicionada per dos esdeveniments que han acabat tenint un abast global. El primer és la pandèmia de CoViD19 que ha obligat a tancar el món sencer des del mes de març[2]. El segon és l’onada de manifestacions i repulsa desfermada quan George Floyd va ser abatut a trets a Minneapolis el passat 25 de maig en una nou cas de brutalitat policial i violència racista[3]. L’extensió mundial del nou coronavirus ha provocat que el congrés, que s’havia de celebrar inicialment a Chicago[4], es traslladés finalment a Internet i tingués lloc de manera virtual. D’altra banda, la reacció social estesa als Estats Units i més enllà pel cas Floyd i d’altres de similars, per desgràcia repetits massa sovint, ha estat responsable, en bona mesura, de l’orientació que ha pres el congrés en el tractament dels temes i en els debats esdevinguts[5].

Going Digital From Coast To Coast And Beyond[6]

La SAA ha realitzat un esforç notable per portar la logística d’un esdeveniment tan complex com aquest fins a la Xarxa. La cita ha acollit dues sessions plenàries, dotze ponències principals, més de seixanta conferències i sessions informatives temàtiques, les reunions de les gairebé setanta comissions i grups sectorials que emanen de l’associació, així com trobades paral·leles i demostracions comercials[7]. El congrés pròpiament dit es va celebrar del 5 al 7 d’agost, tot i que les reunions virtuals s’han succeït al llarg de quatre setmanes. La SAA ha desplaçat tota aquesta maquinària organitzativa al món virtual mitjançant videoconferències en viu i sessions prèviament enregistrades mercès a un important desplegament de recursos tecnològics. L’esforç ha valgut la pena: l’associació ha declarat una xifra d’assistència propera a les 2.600 persones, cosa que representa un increment del trenta per cent respecte a la mitjana de dues mil d’altres edicions.[8]

La centralitat de la temàtica social en el conjunt de les discussions, però, no va impedir que altres qüestions destacades sortissin també a la palestra. La importància que té la recerca en el context dels arxius als EUA va quedar palesa durant la primera jornada del congrés, que es va dedicar gairebé de manera íntegra a la 14a edició del Fòrum en Investigació d’Arxius (SAA20RF o Research Forum). El fòrum té com a objectiu l’incentiu de la investigació en matèria arxivística, conjuntament amb CORDA.[9] Les presentacions i exposicions de casos es van succeir pràcticament sense interrupció amb la participació clarament majoritària de les universitats, autèntics motors empresarials de la investigació al país. Hi van destacar diversos estudis centrats en els aspectes laborals de la professió[10] i en les fórmules per potenciar el community engagement o vincle de compromís amb les comunitats. La trobada informal del Bit Curator Consortium(BCC) i la Secció de Registres Electrònics de la SAA, grup de professionals dedicats als documents electrònics, en un fòrum obert amb presentació de casos[11], va tancar la jornada.

Captura de pantalla de la presentació per videoconferència en viu de SPITZ, 2020, que estudia les dones en el fons documental de William EB DuBois (1868-1963), historiador, escriptor i activista pels drets civils de la població afroamericana, conservat a la Universitat de Massachussets Amherst

Creant la història de demà

El lema triat per a l’edició d’enguany ha estat Creating Our Future. La presidenta sortint de l’entitat, Meredith Evans, citava James Baldwin i feia especial esment en la primera sessió plenària a la responsabilitat que tenen els arxius en la creació ara del futur que ha d’arribar[12]. La professió arxivística té molt a dir en la conformació d’una realitat documental que s’avingui amb la realitat social i política i en la imatge i l’evidència que se’n podrà tenir en els pròxims anys. Davant dels casos de realitats silenciades per culpa de la manca de documentació, els arxius han actuat sovint sota biaixos ideològics.[13] La Dra. Evans feia una crida per detectar aquestes actituds, reaccionar-ne en contra i recuperar la memòria esborrada dels col·lectius al marge dels discursos centrals i les majories dominants que controlen els recursos, els mitjans de comunicació tradicionals[14] i la projecció de la representació social. Als EUA els principals motius d’esborrat documental són el color de la pell, el gènere i l’orientació sexual, i es constata com s’està produint ara aquest esborrat en la digitalització i difusió de fons, així com en l’aplicació de la intel·ligència artificial als arxius.[15]

L’estudi i la promoció de la funció dels arxius al servei de la comunitat ha planat sobre els debats de manera transversal. La ponència principal de la sessió inaugural va estar protagonitzada per l’activista social, professional dels arxius i creadora amb seu a Chicago Tempestt Hazel. Fundadora de la iniciativa Sixty Inches From Center (SIFC), que donava títol a la ponència (SIFC and Dreams of Future Canons[16]), Hazel promou des de l’activisme els treballs per a l’elaboració de nous cànons artístics i acadèmics que incloguin veus silenciades de dones, afroamericans, nadius americans, col·lectius LGBTIQ+, persones amb diversitat funcional, immigrants irregulars, població reclusa o refugiats, tot aplicant-hi la disciplina arxivística com a garantia de preservació i servei a la comunitat[17]. Va reivindicar el paper dels arxius com a fornidors de fonts primàries per a la creació artística i literària activista i encoratjava els arxius a emprar la fórmula de l’artista resident i a introduir el llenguatge queer en la descripció arxivística.[18]

A la segona jornada es van presentar tres casos de fons documentals que es van processar, descriure i presentar des d’una actitud reivindicativa dels col·lectius no dominants[19], tres propostes que oferien noves maneres de veure els fons i d’estudiar-ne el contingut. Es va projectar també una mirada retrospectiva als últims vint anys de Hidden Collections Era, o Era de les Col·leccions Ocultes, mercès a l’ampli programa de subvencions desenvolupat en aquest període per afavorir el tractament i la descripció de fons no inventariats als arxius dels Estats Units.[20]

L’any que vam viure perillosament

La pandèmia va ser una altra de les protagonistes de la cita i es va colar a moltes de les presentacions. Així, la gestió de riscos als arxius i la documentació de catàstrofes i atemptats[21] ha estat un altre dels temes principals del congrés. La segona ponència principal del dia estava dedicada a la planificació i la previsió dels riscos i amenaces de tota mena que pot patir un arxiu, fer-ne una valoració i aprendre a reaccionar de manera ràpida, efectiva i segura mitjançant l’aplicació dels protocols adequats. Hom va evidenciar, però, que l’elevada complexitat d’aquest tema fa necessària la col·laboració amb entitats externes especialitzades[22]. La jornada va acabar de manera més distesa amb la AV Night o Nit dels Audiovisuals, en la qual es van poder veure clips i gravacions de curta durada aportades pels assistents i participants.[23]

Al plenari de cloenda es va poder sentir el discurs de comiat de la presidenta Evans i una conversa entre les dues màximes autoritats del país en matèria d’arxius i biblioteques, el director dels Arxius Nacionals (NARA), David S. Ferriero[24], que gaudeix del títol honorífic de Archivist of the Nation, i la directora de la Biblioteca del Congrés o Librarian of the Congress, Carla Hayden. A continuació, la interacció entre arxivística i creació artística va tornar als debats amb la ponència Reframing History: Opening Up Archives To Artists, que incidia en les propostes que Tempestt Hazel va fer en el parlament inaugural. Es va presentar el cas concret de SIFC i la col·laboració en les feines de creació i dinamització comunitària a Chicago amb i des dels arxius amb el projecte Chicago Archives + Artists.[25]

La tecnologia més recent es va posar sobre la taula novament en parlar sobre la implantació de solucions basades en els sistemes d’intel·ligència artificial i aprenentatge computacional (Artificial Intelligence & Machine Learning, AIML). Hom hi va presentar el projecte RATOM, una plataforma basada en AIML que destria, classifica i arxiva grans volums de correus electrònics[26] i que és capaç d’aprendre i autocorregir-se a mesura que avança en el processament dels documents. De la mateixa manera, es va tractar sobre l’actualització del concepte d’instrument de descripció per fer-lo més dinàmic i adaptar-lo a la interactivitat bidireccional[27]. També s’hi va veure com cada vegada més arxius nord-americans estan implantant la plataforma ArchivesSpace[28].

Els arxius com a suport comunitari

La quantitat d’informació ha estat inabastable[29]. En finalitzar hom arriba a la conclusió que el món dels arxius va cap a un nivell cada cop més alt de complexitat i especialització, almenys en el context nord-americà. Malgrat les diferències importants amb els arxius europeus, especialment en aspectes com recerca, recursos tecnològics i fonts de finançament, el congrés de la SAA ha evidenciat que l’arxivística està virant a nivell global cap a posicions de partida holístiques que l’integren amb una funció destacada en el canvi de paradigma social impulsat pel desenvolupament accelerat de la societat xarxa-arxiu mercès a l’impuls de les noves tecnologies. I és en aquest punt que la professió ha de maniobrar per impedir que els col·lectius no dominants quedin novament postergats. En el discurs de cloenda Meredith Evans s’autodefinia, entre d’altres trets, com a dona, afroamericana, mare, germana, descendent d’esclaus, arxivera, investigadora. Aquests trets i els condicionants històrics propis, com deia la cita inicial de James Baldwin, constitueixen la seva identitat, però també configuren el biaix des del qual veu i pensa el món. No podem evitar-lo, però sí podem ser-ne conscients i corregir-ne els possibles efectes perniciosos per a què la història no segueixi menyspreant col·lectius sencers de les nostres societats. En paraules de la Dra. Evans, fent que els arxius es converteixin en acompanyants i consellers per ajudar els altres a mantenir les històries pròpies en lloc de prendre-les-hi, proporcionant suport a les iniciatives arxivístiques comunitàries[30] tot compartint les nostres habilitats i la nostra expertesa.

BIBLIOGRAFIA & WEBGRAFIA

ARCHIVESSPACE, 2020. Lloc web d’aplicació per a la gestió d’arxius: https://archivesspace.org Consulta 24 agost 2020.

BALDWIN, James, 1965. “The White Man’s Guilt”. Article publicat a la revista Ebony, agost 1965. Consultable a: http://wetipthebalance.org/wp-content/uploads/2015/07/The-White-Mans-Guilt-James-Baldwin.pdf

BCC, 2020. Lloc web de comunitat i entorn de gestió d’objectes digitals: https://www.bitcuratorconsortium.org Consulta 26 agost 2020.

BHATIA, Sharmila; LEE, Christopher; CHRISTMAN, Roger; WEST, Brent; GROSSMAN, Maura; CORMACK, Gordon, 2020. Welcome to the Machine. AI in the Archives (Benvinguda a la màquina. IA als arxius). Ponència 6A, 84è Congrés de la SAA, 6 agost 2020.

CA+A, 2020. Projecte Chicago Archives + Artists, lloc web: https://chicagoarchivesandartists.org Consulta 19 agost 2020.

CASTELLS, Manuel, 1996. The Information Age: Economy, Society and Culture. Volum I: The Rise of the Network Society. Cambridge, Massachussets: Blackwell Publishers, 1996. Versió en castellà: La era de la información: Economía, sociedad y cultura. Volumen I: La sociedad red. Madrid, Alianza Editorial, 1997. Trad. Carmen Martínez Gimeno.

DATAVERSE, 2020. Iniciativa de programari de codi obert de dipòsit o repositori digital de dades per a la recerca, lloc web: https://dataverse.org Consulta 22 agost 2020.

DEMB, Sarah; BAKER, Dara; SLATE, John; CANBY-JACKSON, Sarah, 2020. Appetites and Thresholds. Innovative Use of Risk Management in Collecting Futures (Aperitius i llindars. Ús innovador de la gestió de riscos a l’hora de col·leccionar els futurs). Ponència 2A, 84è Congrés de la SAA, 5 agost 2020.).

DIAGRAM, 2020. Projecte de gestió de riscos en arxius digitals, Arxius Nacionals, Londres: https://nationalarchives.shinyapps.io/DiAGRAM-dev/ https://www.nationalarchives.gov.uk/information-management/manage-information/preserving-digital-records/research-collaboration/safeguarding-the-nations-digital-memory/ Consulta 24 agost 2020.

HAZEL, Tempestt, 2020. Sixty Inches From Center and Dreams of Future Canons (Seixanta Polzades del Centre i somnis de cànons futurs). Ponència presentada a la primera sessió plenària, 84è Congrés de la SAA, 5 agost 2020.

HAZEL, Tempestt; GRANDGEORGE, Catherine & PATIÑO CERVANTES, Jennifer; LÓPEZ, Analú; Iván Lozano; MELT, H.; HADLEY TOFTNESS, Kate, 2020. Reframing History: Opening Up Archives To Artists (Replantejant la història. Obinrt els arxius als i les artistes). Ponència 4B, 84è Congrés de la SAA, 6 agost 2020.

HEIM, Joe, 2020. “National Archives exhibit blurs images critical of President Trump”. Article publicat al diari The Washington Post, 17 gener 2020: https://www.washingtonpost.com/local/national-archives-exhibit-blurs-images-critical-of-president-trump/2020/01/17/71d8e80c-37e3-11ea-9541-9107303481a4_story.html Consulta 21 agost 2020.

HOMOSAURUS, 2020. Projecte de vocabulari controlat enllaçat de termes LBGTQ+, lloc web: https://homosaurus.org/about Consulta 24 agost 2020.

KESSLER, Glenn, 2015. “Hillary Clinton’s e-mails: a timeline of actions and regulations”. Article publicat al diari The Washington Post, 10 març 2015: https://www.washingtonpost.com/news/fact-checker/wp/2015/03/10/hillary-clintons-emails-a-timeline-of-actions-and-regulations/ Consulta 4 setembre 2020.

LUFTSCHEIN, Susan; HUGGARD, Marcella; TANG, Lydia; SIROTKIN, Jennifer; RIZZO, Caitlin, 2020. A Treasure Map or a Hedge Maze?: An Honest Discussion of the Traditional Finding Aid (Un mapa del tresor o un laberint de tanques? Un debat honest sobre els instruments de descripció tradicionals). Ponència 6B, 84è Congrés de la SAA, 6 agost 2020.

MARCIANO, Richard; WESTBROOKS, Elaine; REED, Marcia; LIM, Adriene; WILLIAMS, Lyneise; CONRAD, L. Mark, 2020. Erasure and the Aesthetics of Digital Archival Representations: Nevar Again! (Esborrat i estètica de les representacions digitals d’arxiu. Mai més!). Ponència 5B, 84è Congrés de la SAA, 6 agost 2020.

MORSE, Karen; KOFFLER, Helice; AMOS, Racine, 2020. Challenging Silences and Biases in the Historical Record (Desafiant els silencis i els biaixos al document històric). Sessió S10, 84è Congrés de la SAA, 7 agost 2020.

McGLONE, Peggy, 2016. “Carla Hayden confirmed as 14th Librarian of Congress”. Article publicat al diari The Washington Post, 13 juliol 2016: https://www.washingtonpost.com/news/arts-and-entertainment/wp/2016/07/13/carla-hayden-confirmed-as-14th-librarian-of-congress/ Consulta 21 agost 2020.

MICHELS, Lara; MELLEY, Nancy; HOCKING, Linda; SCHLOTTMAN, Kevin; DOUGHERTY, Tamar; BRADLEY-SANDERS, Colleen, 2020. Looking Back to Move Forward. Evaluating the Hidden Collections Era in Archives and Special Collections (Mirant enrere per avançar. Avaluació de l’era de les col·leccions ocultes a arxius i col·leccions especials). Ponència 1A, 84è Congrés de la SAA, 5 agost 2020.

NANÍN MARTÍNEZ, Sergio, 2020. “De polítiques i biaixos: l’adquisició de fons personals en arxius públics (2000-2018)”. Article publicat a Lligall, 43, p. 200-221, juny 2020, basat en el treball de fi de Màster en Arxivística i Gestió Documental, ESAGED, UAB, 2019.

NOBLE, Safiya Umoja, 2018. Algorithms Of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. NYU Press, Nova York, 2018.

PERMANENT, 2020. Lloc web de Permanent Legacy Foundation: https://www.permanent.org Consulta 4 setembre 2020.

RATOM, 2020. Projecte de plataforma per a la classificació i triatge de correus electrònics, Universitat de Carolina del Nord (UNC): http://ratom.web.unc.edu Consulta 22 agost 2020.

RUIZ GÓMEZ, Vicenç, 2020. “L’arxiu com a eina de contrapoder ciutadà”. Article publicat a Lligall, 43, p. 18-45.

SAA, 2020. Secció About Us, lloc web de l’associació: https://www2.archivists.org/about Consulta 28 agost 2020.

SAMLM, 2020. El Calaix del SAMLM, canal de Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wgyEf5wlAXY https://www.youtube.com/watch?v=rc2luds9NIA Consulta 24 agost 2020

SIFC, 2020. Publicació en línia i iniciativa d’arxiu amb seu a Chicago: https://sixtyinchesfromcenter.org Consulta 22 agost 2020.

SIMPSON, Craig; LEAMAN, Kristin; WOODS, Sarah, 2020. From the Margins to the Center: Foregrounding Underrepresented Communities and Revitalizing Mainstream Collections (Dels marges al centre: posar en primer pla a les comunitats infrarepresentades i revitalitzar les col·leccions principals). Ponència 3A, 84è Congrés de la SAA, 5 agost 2020.

SPITZ, Blake, 2020. Women in WEB DuBois papers (Les dones al fons WEB DuBois). Presentació per a la reunió de la Secció de Dones i Diversitat Sexual de la SAA, 84è Congrés de la SAA, 12 agost 2020.

SSCAC, 2020. South Side Community Art Center de Chicago, lloc web: http://www.sscartcenter.org Consulta 22 agost 2020.

ST. OEGGER-MENN, Vanessa, 2020. We Remember Them: Archival Tragedy Response (Els recordem: resposta arxivística en cas de tragèdia). Presentació per a la reunió de la Secció d’Història Arxivística de la SAA, 84è Congrés de la SAA, 12 agost 2020.

VIQUIPÈDIA, FLOYD, 2020. Floyd, George: https://es.wikipedia.org/wiki/George_Floyd Consulta 19 agost 2020.

VIQUIPÈDIA, SSCAC, 2020. South Side Community Art Center de Chicago: https://en.wikipedia.org/wiki/South_Side_Community_Art_Center Consulta 28 agost 2020.

WATSON, Brian M., 2020. Histsex.org, presentació de projecte d’investigació i lloc web a la sessió de la Secció de Dones i Diversitat Sexual de la SAA, 84è Congrés de la SAA, 12 agost 2020.


[1] BALDWIN, 1965. El meu punt de vista certament està format per la meva història, i és probable que només una criatura menyspreada per la història consideri la història un assumpte qüestionable.

[2] Àsia ja ho estava des del gener.

[3] VIQUIPÈDIA, FLOYD, 2020.

[4] Ciutat que, a més, acull la seu central de l’associació des de la seva fundació al 1936. Chicago ha estat nogensmenys seu virtual del congrés, tot acollint l’equip organitzatiu i centralitzant-ne les connexions. La trobada anual de la SAA s’ha fet de manera conjunta amb la del CoSA, (Council of State Archives, el Consell dels Arxius dels Estats).

[5] El 17è congrés de l’AAC-GD, celebrat ara fa un any i escaig a Sant Feliu de Guíxols, ja s’hi va avançar en aquest sentit. Vegeu igualment la publicació recent de Lligall, 43, en el qual la funció social dels arxius ha protagonitzat el dossier central.

[6] Entrant en el món digital de costa a costa (dels EUA) i més enllà.

[7] Empreses del sector, com ara Preservica, Lucidea-ArchivEra, AVP, e-ImageData o Quartex, hi han pogut presentat les darreres novetats en solucions informàtiques aplicades a la gestió d’arxius.

[8] El congrés s’ha desenvolupat durant quatre setmanes al llarg de poc menys de dues-centes videoconferències i sessions, tot un tour de force. L’associació comptabilitza actualment uns 6.200 afiliats (SAA, 2020).

[9] CORDA (Committee On Research Data and Assessment o Comitè de Dades de Recerca i Avaluació) hi va parlar de l’experiència de la SAA dins del projecte de dipòsit digital de dades per a la recerca Dataverse (DATAVERSE, 2020).

[10] Els i les professionals manifestaven com als EUA existeix una certa confusió entre el públic general a l’hora de distingir entre arxivers/eres i bibliotecaris/àries. S’ha de tenir present, però, que les funcions d’arxiu i de biblioteca no estan gaire diferenciades, sobretot a les universitats. Al Research Forum s’hi va poder sentir el terme archibrarian (arxibliotecari/ària) emprat de manera humorística. També es feien ressò de la utilització cada cop més habitual del Project Archivist o arxiver/a per projecte, habitualment joves d’entre 25 i 32 anys amb contractes d’una mitjana de 18 mesos.

[11] BCC forma part de l’Institut Educopia i funciona també com a entorn gratuït i de codi obert per als digital forensics o tractament forense de l’objecte digital (BCC, 2020). A la trobada van sobtar les queixes que tenen arxius implantats a l’àrea de la badia de San Francisco, suposadament una de les zones més tecnificades del món, sobre els problemes de xarxa i d’Internet que pateixen de manera regular.

[12] Baldwin, malgrat ser un dels noms cabdals de la literatura de la segona meitat del segle XX als EUA, va experimentar sovint el menyspreu de la història en la seva condició d’home afroamericà gai. Per això proposava la lluita contra els condicionants històrics propis de cadascú i de superar-los des de la re-creació personal (BALDWIN, op. cit.).

[13] Sergio Nanín Martínez mostra el cas dels biaixos als arxius catalans a NANÍN MARTÍNEZ, 2020.

[14] En aquest sentit l’univers Internet ha permès que les realitats silenciades tinguin un mitjà de difusió plural i fàcilment accessible. Aquesta és una de les característiques principals de la societat xarxa (CASTELLS,  ), esdevinguda també ara societat arxiu (RUIZ GÓMEZ, 2020).

[15] MARCIANO & al., 2020 i MORSE & al., 2020. Cfr. NOBLE, 2018 per al cas dels biaixos racistes en els algoritmes que conformen els motors de cerca a Internet.

[16] HAZEL, 2020.

[17] Un dels principals espais d’activisme en aquest sentit a Chicago és el South Side Community Art Center (SSCAC, 2020), el primer museu dedicat a fomentar la creació d’artistes afroamericans que es va crear al Estats Units l’any 1940 (VIQUIPÈDIA, SSCAC, 2020) i amb què Hazel col·labora sovint

[18] El projecte Homosaurus proporciona un vocabulari controlat i enllaçat de termes LGBTIQ+ (HOMOSAURUS, 2020 i WATSON, 2020).

[19] SIMPSON & al., 2020. Es tracta dels fons Harry Edwards a la San José State University de Califòrnia, el fons Spencer & Julia Penrose a la Fundació El Pomar de Pikes Peak, Colorado, i el programa d’entrevistes a estudiants i antics alumnes afroamericans com a projecte de recuperació de veus silenciades amb motiu de la celebració del segon centenari de la Universitat d’Illinois. Edwards va escriure The Revolt of the Black Athlete i va ser inspirador de l’actitud reivindicativa de corredors com Tommie Smith i John Carlos i de la famosa imatge dels dos atletes aixecant el puny en rebre les medalles a les Olimpíades del 1968 a Mèxic. Els fons del magnat del coure Spencer Penrose ha revelat en un segon tractament la figura destacada de la seva esposa Julia.

[20] MICHELS & al., 2020. Durant la ponència va quedar palesa la dependència que tenen molts centres d’arxiu de les subvencions privades atorgades per les grans corporacions del país.

[21] Precisament un dels grups de nova creació dins la SAA enguany ha estat el de Crisis, Catàstrofes i Tragèdies (Crisis, Disaster and Tragedy Response Group), amb dos objectius: impulsar l’elaboració de protocols per enfrontar-s’hi quan afectin els arxius i donar-los suport, però també per documentar-les en un sentit socialment més ampli, tal com es va fer en el cas recent dels atemptats del 2017 a Barcelona i Cambrils o el de l’avió de PanAm del 1988 a la població escocesa de Lockerbie (ST. OEGGER-MENN, 2020).

[22] DEMB & al., 2020. Els Arxius Nacionals de Londres estan portant a terme un projecte al respecte en col·laboració amb la Universitat de Warwick: DiAGRAM, un sistema integrat de suport a la presa de decisions en cas de crisis que afectin els arxius digitals (DIAGRAM, 2020).

[23] El Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar (SAMLM) va fer-ne la única aportació de fora dels Estats Units amb un parell de filmacions de la col·lecció El Calaix del SAMLM que es poden veure al canal de Youtube de la institució (SAMLM, 2020): La construcció del passeig marítim, de Joan Baptista Bernat, i Santa Cristina 1949 d’Ernest Adler.

[24] Curiosament, Ferriero prové del món de les biblioteques: l’any 2009 es va convertir en el primer bibliotecari a dirigir els NARA. El passat més de gener va tenir una polèmica intervenció pública en avalar la censura d’una imatge crítica amb el president Trump, tot i que més tard en va demanar disculpes (HEIM, 2020). Carla Hayden va ser al 2016 la primera dona i la primera persona afroamericana en dirigir la Biblioteca del Congrés des de la fundació l’any 1800 (McGLONE, 2016).

[25] HAZEL & al., 2020. Al lloc web SIFC s’autodefineix com a publicació en línia dedicada a les arts i alhora com a iniciativa d’arxiu, amb l’objectiu de promoure les arts, la investigació i la literatura situades al marge dels corrents dominants (SIFC, 2020). Archives + Artists ha desenvolupat diversos projectes de col·laboració entre professionals de la creació artística i arxius des de l’activisme social (CA+A, 2020).

[26] BHATIA & al., 2020 i RATOM, 2020. Als EUA els càrrecs públics només haurien de fer servir el correu institucional per a qüestions derivades del càrrec. D’aquí la polèmica suscitada quan Hillary Clinton va ser acusada de fer servir el correu particular per a enviaments associats al càrrec de secretària d’Estat durant la segona presidència Obama (KESSLER, 2015).

[27] LUFTSCHEIN & al., 2020.

[28] Es tracta d’una aplicació web de codi obert per a la gestió d’arxius desenvolupada per un grup d’universitats en integrar dues d’anteriors: Archivists’ Toolkit i Archon. Està dissenyada per donar suport a funcions bàsiques en l’administració d’arxius: ingressos; descripció i ordenació de materials processats, incloent-hi contingut analògic, híbrid i digital; gestió d’autoritats (agents i subjectes) i drets; i servei de referència (ARCHIVESSPACE, 2020).

[29] De la mateixa manera hom va poder assistir de manera lliure i oberta a les reunions de les comissions temàtiques i grups sectorials de la SAA: Història Oral; Educació Arxivística; Col·leccions Especials i Arxius de Biblioteques; Dones, Diversitat Sexual i de Gènere; Història Arxivística; EAD (Encoded Archival Description); el Consell Editorial de la revista The American Archivist... Com a anècdota, la Alcohol Night es va dedicar a resseguir de manera lúdica les traces de la història de les cultures de l’alcohol (cervesa, bourbon, vi) a Amèrica.

[30] Una altra de les aplicacions presentades, Permanent Legacy, funciona com a instrument web de gestió de fitxers i preservació digital enfocat a un ús domèstic i particular. Es tracta d’una fundació sense ànim de lucre i garanteix preservació i confidencialitat totals (PERMANENT, 2020).

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *