ArxiRuta: Arxiu Central Administratiu de l’Agència de Residus de Catalunya

27 gener, 2020 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem l’arxiu d’una entitat pública de la Generalitat encarregada de protegir el medi ambient

Presentació

L’Arxiu Central Administratiu de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) es troba ubicat a Barcelona i el seu titular és la pròpia Agència, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. L’arxivera que el gestiona és Yolanda Zuil Escobar.

Façana de l’edifici on hi ha la seu de l’ARC amb l’exposició divulgativa sobre el compost (2019)

Història

La Junta de Residus es va crear l’any 1983 com a entitat de dret públic, adscrita al  Departament de Política Territorial i Obres públiques de la Generalitat. En els inicis, les seves funcions giraven entorn del control i gestió dels residus industrials a Catalunya. L’any 1991 la Junta de Residus passà a estar adscrita al Departament de Medi Ambient, ampliant les seves competències pel que fa a alguns tipus de de residus.

Amb l’aprovació de la Llei 6/1993, es dotà la Junta de Residus de personalitat jurídica pròpia i s’ampliaren les seves funcions: promoure la minimització dels residus i llur perillositat, promoure la recollida selectiva, valoritzar els residus, utilitzar-los com a font d’energia, disposar dels rebuigs, regenerar els espais degradats per descàrregues incontrolades, i també sensibilitzar i conscienciar el conjunt de la societat.

L’any 2002 la Junta de Residus passà a denominar-se Agència de Residus de Catalunya (en endavant ARC). A partir de l’any 2009 assumeix més funcions: elaborar programes sectorials en matèria de residus, fomentar programes i projectes de R+D, donar incentius a les inversions que redueixin, recuperin i reutilitzin els residus, impulsar les empreses productores a consumir matèries i substàncies recuperades o transformades i elaborar programes específics per a reutilitzar i eliminar olis usats.

Actualment, i des de l’any 2011 l’ARC depèn orgànicament de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Està previst que durant el primer semestre del 2020 la seu de l’ARC es traslladi al carrer Provença de Barcelona.

L’Arxiu Central Administratiu de l’ARC es va crear l’any 2000, coincidint amb el canvi d’ubicació de la seva seu. Anteriorment, la documentació es conservà a les instal·lacions de la Junta de Residus. A l’antiga seu del carrer Provença de Barcelona, la documentació estava dipositada al soterrani, i únicament es podia distingir un cert ordre per àrees orgàniques. La documentació estava emmagatzemada en diversos tipus i mides d’unitat d’instal·lació.

L’any 2000 es va contractar una arxivera per tal d’organitzar el trasllat de la documentació a la nova seu, al carrer Dr. Roux de Barcelona. En aquest moment, es creà l’arxiu central, s’aprofità per adquirir armaris compactes i es començaren a donar pautes per realitzar transferències i consultar o prestar documentació. Així com s’inicià la implantació del Sistema de gestió de la documentació administrativa corporatiu de la Generalitat de Catalunya. Des de l’any 2009, atesa la manca d’espai, es contracta un servei de custòdia documental.

Fons documentals

L’arxiu central custodia els documents produïts i rebuts per l’Agència de Residus de Catalunya en l’execució de les seves funcions.

D’entre els documents més rellevants, trobem els de planificació, control i seguiment dels residus, foment de la recollida selectiva, clausura d’abocadors, etc. També tenen la seva rellevància els documents dels òrgans de govern i els de gestió dels recursos econòmics, humans i assumptes jurídics.

Aquests documents permeten conèixer les polítiques i accions emprades per la Generalitat de Catalunya en matèria de gestió de residus, i la seva evolució des de l’any 1983 fins l’actualitat.

Documents amb diversos formats del fons de l’ARC

Personal

El personal de l’Arxiu únicament correspon a la tècnica responsable i un estudiant de l’ESAGED en pràctiques a temps parcial.

Edifici

La seu de l’Agència de Residus de Catalunya està ubicada a l’edifici del carrer Dr. Roux, núm. 80, al districte de Sarrià. L’edifici és el que ocupava el Departament de Política Territorial i Obres Públiques anteriorment, actualment l’ARC el comparteix amb algunes unitats del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Al soterrani de l’edifici es troba l’únic dipòsit de l’Arxiu, amb capacitat per 730 metres lineals i equipat amb un sistema de ventilació i deshumidificador. Part de la documentació es troba externalitzada.

Serveis

L’Arxiu presta els serveis documentals essencials: organització, preservació, consulta i  préstec de documentació. Tot i que van adreçats a usuaris interns i externs, a data d’avui, només n’ha tingut dels primers.

La presència a les xarxes socials és a través de l’Agència de Residus de Catalunya. La podeu trobar a Twitter, Facebook, Youtube, Instragram, Slideshare i Flickr (@residuscat, #residus_cat)

Gestió documental

L’ARC ha de donar compliment al protocol de gestió de documents electrònics i arxiu de la Generalitat de Catalunya (ORDRE CLT/172/2014, de 14 de maig, per la qual s’aprova), el protocol es concreta en el projecte ARESTA (Arxiu Electrònic Segur i Tramitació Administrativa), en aquest sentit el projecte principal de l’arxiu central és la integració amb ARESTA, el que implica l’adaptació de les eines informàtiques pròpies per tal que aquesta integració sigui efectiva. Aquest projecte, s’està duent a terme en l’àmbit del Grup de Treball Multidisciplinari (GTM) de l’ARC, que es va crear el 2017 amb la finalitat d’afavorir la implantació de l’administració electrònica alineada amb ARESTA.

Model ARC d’integració a ARESTA

L’arxiu ha participat també en la incorporació de les subvencions de l’ARC a l’eina corporativa TAIS, que és el sistema d’informació per a la gestió electrònica d’expedients d’ajuts i subvencions de la Generalitat de Catalunya.

Visió Professió

La Yolanda Zuil ens comenta que l’administració electrònica planteja nous reptes que fan que l’arxivística hagi d’estar en constant evolució, això implica que la professió hagi de dotar-se de nous coneixements.

Pel que fa a les possibles millores, en l’entorn d’administració electrònica el rol de l’arxiver/a hauria de tenir més incidència, sobretot pel que fa a les fases d’anàlisi i disseny prèvies a la implantació de nous tràmits electrònics. També cal un redimensionament dels recursos humans i tecnològics del arxius, així com, una ampliació de la formació.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *