L’ús didàctic dels fons històrics d’empreses, un exemple concret el Forn del Vidre de Manresa.

13 juny, 2018 - M. Lluïsa Fernàndez Clarés (Arxivera de l’ Arxiu Comarcal del Bages)

L’objectiu d’aquest article és destacar la importància de l’utilització dels fons històrics d’empreses com a recurs didàctic en les matèries de Ciències Socials d’Educació Secundària Obligatòria, amb l’exemple del Forn del Vidre de Manresa.

El Forn del Vidre de Manresa era un negoci dedicat a fabricar utensilis domèstics així com objectes artístics en vidre antic i en general vidre buidat. Una part molt rellevant del fons documental del Forn del Vidre va ser ingressat a l’Arxiu Comarcal del Bages, amb un volum de 5,3 metres lineals, i abasta cronològicament del 1910 al 1980. [1]

El quadre de classificació del fons està organitzat en els següents grups de sèries:

01.Direcció

02.Gestió del patrimoni

03.Gestió Econòmica

04.Activitat industrial

05.Gestió Comercial

06.Recursos Humans

Igualment, cal destacar que la guia i el catàleg del fons del Forn del Vidre es pot consultar a l’aplicatiu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Arxius en Línia, http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/.[2]

Autor: desconegut. Fotografia de diversos models d’ampolles  i altres objectes fabricats al Forn del Vidre. Codi de referència: ACBG30-31-N-21 / ACBG30-31-N-3

El fons del Forn del Vidre pot ser un recurs educatiu per als docents en l’assoliment de les competències, concretament de dimensió històrica, de les matèries de Ciències Socials: Geografia i Història d’Educació Secundària Obligatòria en tant que els continguts que es podrien treballar serien els següents[3]:

Competència 1. Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n la causalitat històrica.

  • La documentació de la fàbrica ens aproparà a moments històrics diferents, com la dictadura franquista o l’inici de la democràcia.

Competència 2. Aplicar els procediments de la recerca històrica a partir de la formulació de preguntes i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat.

  • La consulta del fons permet conèixer tipologies documentals diverses (llibres de comptabilitat; fitxers de proveïdors o estadístiques de producció) així com la seva anàlisi i interpretació.

Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

  • L’aproximació dels alumnes de Secundària als arxius, que juguen un paper fonamental en la transparència i bon govern, pot ser una bona eina per a la seva formació com a ciutadans.

Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes històrics.

  • Conèixer la documentació del Forn del Vidre permet als alumnes connectar amb el passat recent i a partir del seu coneixement crear un sentiment de pertinença a una identitat i a un país.

Finalment, voldríem destacar que mitjançant l’ús didàctic dels fons històrics d’empreses podem aconseguir diversos objectius, entre els quals: la participació i implicació activa de l’alumnat; la formació i aplicació del pensament científic o el desenvolupament de l’esperit crític.

 

[1] Les exclusions de consulta es troben establertes a: Catalunya. Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i gestió de documents. (DOGC, núm. 3437, 24-7- 2001) modificada per la Llei 20/2015, de 29 de juliol, (DOGC, núm. 6927, 4-8- 2015).

[2] Marc Torras i Serra. Fons ACBG30-31 / Forn del Vidre. A: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. [en línia]. Manresa, febrer de 2018. [consulta: 4 de juny de 2018]. Disponible a:  http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/.

[3] Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat. Competències bàsiques en l’àmbit social: Ciències socials: geografia i història. Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria. A: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya [en línia]. Barcelona, setembre de 2015. [consulta: 4 de juny de 2018]. Disponible: http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-social.pdf

 

 

 

 

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *