Convenis

Acord de col·laboració entre CICIVAi Cat i l’AAC per impulsar la participació ciutadana i professional en la implementació de la IA (17/05/2023)

Signants: CIVICAi Cat i Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.

Objectiu: Promoure la utilització responsable de la IA i fer propostes als poders democràtics perquè actuïn en defensa dels drets dels ciutadans en la implementació de la IA.  

Vigència: no s’estableix. 

Conveni entre l’Asociación de Archiveros de Canarias i Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (14/04/2023)

Signants: Asociación de Archiveros de Canarias (ASARCA) i Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.

Objectiu: Fomentar la formació de qualitat i actualitzada entre els seus associats i associades, en l’àmbit de la formació professional, tant en les activitats de formació contínua com en l’assistència a jornades i congressos organitzats per ambdues parts. 

Vigència: 4 anys.

Conveni entre l’Asociación de Archiveros de Castilla y León i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (8/03/2023)

Signants: Asociación de Archiveros de Castilla y León (ACAL) i Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.

Objectiu: Fomentar la formació de qualitat i actualitzada entre els seus associats i associades, en l’àmbit de la formació professional, tant en les activitats de formació contínua com en l’assistència a jornades i congressos organitzats per ambdues parts. 

Vigència: 4 anys.

Conveni entre l’Associació Innovació i Drets Humans i l’Associaciò de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (3/03/2022)

Signants: Associació Innovació i Drets Humans i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.

Objectiu: Promoure l’accés a les dades i a la informació que es conservi als arxius referent a la vulneració actual o històrica dels drets humans, especialment les relatives a les Guerra Civil i al franquisme, destacant la seva procedència arxivística. 

Vigència: 4 anys.

 

Conveni entre l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (9/11/2021)

Signants: Fundació Universitat Autònoma de Barcelona (FUAB), entitat titular de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED), i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya.

Objectiu: Col·laboració de l’AAC i la FUAB en la formació de persones expertes en matèries d’arxivística, gestió de documents i governança de la informació i de les dades en l’àmbit de l’administració pública i l’empresa privada.

Vigència: 4 anys. 

 

Protocol entre el Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya i l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya (21/11/2019)

Signants: Consell de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració Local de Catalunya i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Objectiu: L’objecte del conveni és fixar un espai comú d’acció, formació i difusió del paper que arxivers, gestors de documents, secretaris, interventors i tresorers tenim en matèria d’implantació de l’Administració electrònica a les administracions locals catalanes. El protocol estableix un marc estable de cooperació en matèria d’intercanvi de coneixement, de formació específica per als membres i entitats que usen els productes i serveis del Consell de Col·legis SITAL de Catalunya i de promoció de serveis d’arxiu i gestió documental professionalitzats i d’alta qualificació a les administracions locals catalanes.

Vigència: Indefinida. 

 

Conveni marc de col·laboració entre el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya i l’AAC-GD (15/11/2016)

Signants: Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) i Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya.

Objectiu:  L’objecte del conveni és establir un marc de col·laboració general entre el Consorci AOC i l’AAC en matèria de formació, transferència de coneixement i recerca relacionades amb la transparència, l’accés a la documentació i els sistemes de gestió documental, i el foment i impuls de l’administració digital.

Vigència: Aquest conveni marc esdevé efectiu des de la seva signatura i té una vigència indefinida.