Model de temari específic tècnic/a superior arxivística i gestió documental

La normativa en matèria d’accés a la funció pública estableix que aquest s’articularà en base als principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. El personal funcionari i laboral, per tant, es seleccionat en processos selectius que han de garantir els citats principis. Processos que només seran vàlids si es fa publicitat de les seves bases i convocatòria, que han de ser transparents i àgils, i amb continguts adequats a les funcions i tasques del lloc a ocupar.

L’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya publica un model de temari específic per al lloc de treball de tècnic/a superior d’arxivística i gestió documental amb la intenció d’aportar una base sòlida als processos selectius que, des de diverses administracions, es puguin portar a terme, ja sigui a llocs de nova creació o a processos de consolidació i estabilització. Així, amb un temari consensuat i que ha de ser constantment actualitzat segons factors com les necessitats reals del lloc de treball i/o els canvis normatius, l’AAC vol contribuir a una convocatòria de processos transparents, àgils, igualitaris, objectius i racionals.

El temari presenta un total de 63 temes de la part específica del temari, sense considerar la part general. La selecció dels temes s’haurà de fer en base a la tipologia d’arxiu, que significarà la modificació d’algun tema, la incorporació o la no inclusió d’altres (veieu el punt 4 com a exemple). La pròpia realitat pràctica de l’arxiu i el lloc de treball a convocatòria també pot fer incloure o no alguns dels temes proposats: és important que el temari s’ajusti a l’objectiu de tot procés, que és seleccionar el millor candidat/a possible per aquell lloc de treball i les funcions a desenvolupar. 

Per últim, si teniu dubtes, suggeriments o qualsevol informació que vulgueu aportar, us animem a escriure a monlaboral@arxivers.com  Amb la vostra participació podrem avaluar i millorar de forma continuada aquest recurs que ara posem a l’abast de tots vosaltres.

 

Model de temari específic de tècnic/a superior en arxivística i gestió documental

 1. L’arxiu: concepte, funcions i tipologies. L’evolució històrica dels arxius i de l’arxivística.
 1. El sistema arxivístic de Catalunya. Marc legal i organismes que el conformen.
 1. L’Arxiu Nacional de Catalunya: organització i funcions bàsiques.
 1. Els arxius municipals. Origen, evolució, organització i funcions principals. (Aquest punt dependrà del tipus d’arxiu, dels fons documentals dipositats i/o les relacions del servei amb altres centres d’arxiu. “Arxius municipals” es pot substituir (o afegir temes), per exemple, per “arxius de justícia”, “arxius de les diputacions”, “arxius comarcals” (o afegir un tema relatiu a la Xarxa d’Arxius Comarcals), “arxius eclesiàstics”, “arxius notarials”, “arxius històrics provincials”, “arxius de les universitats públiques”.)
 1. La regulació jurídica del patrimoni documental a Catalunya.
 1. Les directrius i altres normes de la Unió Europea en matèria d’arxius i gestió documental.
 1. El document d’arxiu: concepte, tipus i valors. El cicle de vida dels documents.
 1. Els valors dels documents d’arxiu.
 1. Els documents essencials: definició i exemples.
 1. El procediment administratiu i l’organització de la documentació. La formació de l’expedient, tramitació i tractament arxivístic.
 1. El document electrònic: concepte, característiques i tractament arxivístic.
 1. La còpia autèntica: definició i tipus.
 1. El quadre de tipologies documentals. Principals tipologies en … (Administració local, Generalitat, etc).
 1. El fons documental: concepte, característiques i tipus. El fons documental de … (l’Ajuntament de …, la Diputació de …, etc).
 1. Els fons documentals personals i els fons patrimonials. Característiques i tractament arxivístic.
 1. El quadre de fons. Els fons documentals de l’Arxiu de …
 1. El sistema de gestió documental. Definició, característiques, estructura i implantació.
 1. Principis i processos per a la implantació d’un sistema de gestió documental.
 1. La gestió documental i la gestió de la qualitat. Les normes ISO i la seva aplicació pràctica a un Arxiu.
 1. El quadre de classificació. Concepte, metodologia d’elaboració i implantació. La classificació dels documents.
 1. La captura de documents. El Registre general d’entrada i sortida de documents.
 1. La descripció arxivística. Principis, metodologies i normes. Els principals instruments de descripció arxivística.
 1. Les normes internacionals de descripció arxivística: ISAD (G) i l’ISAAR (CPF). La NODAC. Altres normes de descripció arxivística.
 1. Les modalitats d’ingrés de la documentació als arxius. El procediment de transferència de documentació. Els ingressos extraordinaris: tipus.
 1. L’accés i el règim jurídic dels documents. Els òrgans que regulen l’accés de la documentació a Catalunya.
 1. L’accés i la protecció de dades personals. Marc jurídic català i europeu. Estratègies d’aplicació. El dret d’accés.
 1. La propietat intel·lectual i els drets d’autor: incidència a l’accés i la difusió de la documentació i informació.
 1. Planificació i organització del servei als usuaris. Accés, consulta i préstec.
 1. Principis de reproducció de documents. Reproducció i drets d’autor.
 1. Polítiques de difusió als arxius. Estratègies de màrqueting i comunicació. Propostes d’actuació.
 1. L’Arxiu i la pedagogia. Arxius i escoles.
 1. La funció divulgativa dels arxius. Productes de difusió i xarxes socials.
 1. L’exercici de la transparència i la gestió documental. Marc legal i aplicació pràctica.
 1. L’avaluació continua en la transparència. Indicadors i models (model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa).
 1. La gestió documental, les estratègies de dades obertes i la interoperabilitat en l’entorn de la transparència i el bon govern.
 1. La disposició documental: concepte i objectius. El calendari de conservació.
 1. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. Funcions, objectius i regulació.
 1. L’avaluació documental. Aplicació de les taules d’avaluació documental i gestió del registre d’eliminacions.
 1. El calendari de conservació i d’accés. Definició i ús.
 1. El Reglament de l’Arxiu Municipal. Elaboració i continguts mínims. (en cas de l’administració local).
 1. La carta de serveis de l’Arxiu. Compromisos, deures i avaluació.
 1. El codi deontològic dels arxivers catalans. La Declaració Universal sobre els Arxius.
 1. L’arxiu com a centre: edifici, equipaments i instal·lacions mínimes. La gestió dels dipòsits.
 1. Els desastres en els arxius: Protocols d’actuació i polítiques preventives.
 1. La seguretat en els arxius. Plans de seguretat i emergència.
 1. El document fotogràfic: naturalesa, concepte, característiques i tractament arxivístic.
 1. El document audiovisual: naturalesa, concepte, característiques i tractament arxivístic.
 1. El document cartogràfic: naturalesa, concepte, característiques i tractament arxivístic.
 1. La gestió dels drets d’autor i explotació en el tractament i difusió de les fotografies i els documents audiovisuals.
 1. Preservació i conservació de documents en suport físic. Principis bàsics de restauració de documents. Causes de degradació i mesures de prevenció. Materials de conservació.
 1. La indexació i recuperació documental. Mètodes i instruments. Aplicació als arxius.
 1. L’administració electrònica i la gestió documental. Marc jurídic i afectacions pràctiques.
 1. Requeriments funcionals per a la gestió de documents electrònics en l’entorn electrònic. Sistemes d’informació, gestors d’expedients i gestors documentals.
 1. La gestió dels documents electrònics: metadades i interoperabilitat.
 1. El concepte d’Arxiu electrònic. Obligatorietat i funcionalitats. El cas d’iArxiu.
 1. L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat: les normes tècniques i les guies d’aplicació.
 1. Digitalització de documents d’arxiu. Establiment de polítiques i els seus requisits mínims.
 1. Processos de digitalització de procediments administratius.
 1. La seguretat de la informació digital. L’Esquema Nacional de Seguretat i la seva aplicació en un sistema de gestió documental.
 1. Protocols d’identificació i signatura electrònica corporativa. Normativa aplicable i elements bàsics. Plans d’actuació i estratègies d’implementació.
 1. Política de preservació de documents electrònics. Models i elements bàsics. Estratègies d’implementació. Catàleg de formats. Migració i emulació.
 1. El paper dels arxius en la societat de la informació. L’Arxiu social.
 1. El personal d’un arxiu. Organigrama funcional i necessitats d’un servei integral.