Assessorament laboral, fiscal i jurídic

L’AAC-GD ofereix als seus associats assessorament laboral, fiscal i jurídic a través d’acords amb diverses gestories i bufets d’advocats:

Col·lectiu Jurídic de Defensa Legal, inclou els següents serveis:

  • 30 euros (més els impostos corresponents) per a la realització de consultes jurídiques
  • 30% de descompte sobre els honoraris generals que es puguin derivar de procediments administratius o judicials, amb un pressupost previ de despeses, gratuït i sense compromís.
    70 euros mensuals (IVA inclòs) per assessorament comptable, fiscal i laboral a treballadors autònoms, que inclou:1. Estudi, seguiment informatiu i gestió de la documentació comptable, trimestral i anual: confecció i presentació a l’Agència Tributària dels models: 130, 303, 390 i 347; elaboració i presentació de les declaracions i autoliquidacions impositives i d’obligat compliment; liquidació del model anual 100 (IRPF) en atenció al client, amb especial bonificació
    2.  Elaboració i presentació de l’alta, modificacions i cessament censal relatives a l’activitat professional, davant l’Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.
    3. Consultoria jurídica i fiscal relacionada amb els fets impositius que afectin al subjecte passiu.