Temari d’oposicions

Introducció 

Fa una mica més de mig any, l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya va publicar un temari específic de tècnic/a superior d’arxivística i gestió documental. Aquest temari pretenia aportar una proposta per aquells organismes que convoquin processos selectius i es complementava amb un model de fitxa de lloc de treball.
 
El temari, com a tal, és una relació de 63 temes de la part específica d’un procés selectiu, sense entrar a la part general que pot variar considerablement en dependència del tipus d’organisme que convoca la plaça. Des de fa temps, una de les peticions més habituals entre els associats/des ha estat la de poder accedir a materials per a preparar-se oposicions, que complementin la formació, àmplia i específica, que l’AAC ofereix. La creació d’un temari es va interpretar com una oportunitat per disposar d’aquests materials, que ara us presentem.
 
Es tracta, doncs, de 63 fitxes que es corresponen a cadascun dels temes. Les fitxes han estat elaborades per 26 autors/res, professionals de l’arxivística i la gestió documental, o d’altres professions afins (restauració, consultoria, …). Així, gràcies a la tasca d’aquests i aquestes professionals s’han redactat fitxes amb continguts en forma de resums, esquemàtics, amb allò bàsic que cal tenir en consideració per a preparar un tema per a unes oposicions, o servir com a consulta puntual a un professional o, perquè no, a un tribunal per preparar un examen. La funcionalitat que es doni a aquests materials dependrà de vosaltres.
 
Cada fitxa presenta un text dividit en diversos apartats clau, de diferent longitud en dependència al tema (1.000 paraules alguns, altres fins a 3.000). Al final del contingut de la fitxa/tema en qüestió, cada autor ha omplert dos quadres: un amb la normativa que considera bàsica, per tal que la consulteu, coneixeu i treballeu; i un amb publicacions i enllaços web d’interès, que us poden ajudar a ampliar allà on us calgui. Finalment, podreu consultar l’autoria d’aquell text, que haureu de respectar en cas de citació.
 
Les fitxes es publiquen en format HTML per tal que siguin dinàmiques i es puguin actualitzar quan sigui necessari, especialment els hipervincles a normativa i publicacions. Per últim, però no menys important, les fitxes pretenen ser un material per a l’associat/da, per tant el seu accés està limitat a associats/des.
 
Creiem que aquest producte pot esdevenir un bon complement al “Manual d’arxivística i gestió documental”, publicat al 2009 i el qual, en alguns aspectes, calia actualitzar.Per acabar, volem donar les gràcies a les persones que han participat en l’elaboració d’aquestes fitxes que esperem us siguin de gran utilitat: Alan Capellades, Andreu Carrascal, Blanca Martínez, Carla Meinhardt, Carles San José, David Iglesias, Fina Solà, Francesc Giménez, Gemma Goicochea, Gustau Castañer, Jaume Munuera, Jaume Zamora, Karen Munté, Mari Àngels Suquet, Marta Franch, Marta Munuera, Mei Perpinyà, Miquel Pérez, Nacho Alamillo, Olga Giralt, Olga Tapias, Josep Matas, Pilar Campos, Raimon Nualart, Teresa Cardellach i Vicenç Ruiz.
 

Llistat de temes (Contingut exclusiu per a socis. Per accedir als temes heu d’entrar al web a través de l’Àrea Privada)

 1. L’arxiu: concepte, funcions i tipologies. L’evolució històrica dels arxius i de l’arxivística.
 2. El sistema arxivístic de Catalunya. Marc legal i organismes que el conformen.
 3. L’Arxiu Nacional de Catalunya: organització i funcions bàsiques.
 4. Els arxius de l’administració local. Origen, evolució, organització i funcions principals. (Aquest punt dependrà del tipus d’arxiu, dels fons documentals dipositats i/o les relacions del servei amb altres centres d’arxiu. “Arxius municipals” es pot substituir (o afegir temes), per exemple, per “arxius de justícia”, “arxius de les diputacions”, “arxius comarcals” (o afegir un tema relatiu a la Xarxa d’Arxius Comarcals), “arxius eclesiàstics”, “arxius notarials”, “arxius històrics provincials”, “arxius de les universitats públiques”.)
 5. La regulació jurídica del patrimoni documental a Catalunya.
 6. Les directives i altres normes de la Unió Europea en matèria d’arxius i gestió documental.
 7. El document d’arxiu: concepte, tipus i valors. El cicle de vida dels documents.
 8. Els valors dels documents d’arxiu.
 9. Els documents essencials: definició i exemples.
 10. El procediment administratiu i l’organització de la documentació. La formació de l’expedient, tramitació i tractament arxivístic.
 11. El document electrònic: concepte, característiques i tractament arxivístic.
 12. La còpia autèntica: definició i tipus.
 13. El quadre de tipologies documentals. Principals tipologies en … (Administració local, Generalitat, etc).
 14. El fons documental: concepte, característiques i tipus. El fons documental de … (l’Ajuntament de …, la Diputació de …, etc).
 15. Els fons documentals personals i els fons patrimonials. Característiques i tractament arxivístic.
 16. El quadre de fons. Els fons documentals de l’Arxiu de …
 17. El sistema de gestió documental. Definició, característiques, estructura i implantació.
 18. Principis i processos per a la implantació d’un sistema de gestió documental.
 19. La gestió documental i la gestió de la qualitat. Les normes ISO i la seva aplicació pràctica a un Arxiu.
 20. El quadre de classificació. Concepte, metodologia d’elaboració i implantació. La classificació dels documents.
 21. La captura de documents. El Registre general d’entrada i sortida de documents.
 22. La descripció arxivística. Principis, metodologies i normes. Els principals instruments de descripció arxivística.
 23. Les normes internacionals de descripció arxivística: ISAD (G) i l’ISAAR (CPF). La NODAC. Altres normes de descripció arxivística.
 24. Les modalitats d’ingrés de la documentació als arxius. El procediment de transferència de documentació. Els ingressos extraordinaris: tipus.
 25. Règim jurídic del dret d’accés a documents. Sistema de garanties del dret d’accés a la informació pública.
 26. L’accés i la protecció de dades personals. Marc jurídic català i europeu. Estratègies d’aplicació. El dret d’accés.
 27. La propietat intel·lectual: incidència a l’accés i la difusió de la documentació i informació.
 28. Planificació i organització del servei als usuaris. Accés, consulta i préstec.
 29. Principis de reproducció de documents. Reproducció i drets d’autor.
 30. Polítiques de difusió als arxius. Estratègies de màrqueting i comunicació. Propostes d’actuació.
 31. L’Arxiu i la pedagogia. Arxius i escoles.
 32. La funció divulgativa dels arxius. Productes de difusió i xarxes socials.
 33. L’exercici de la transparència i la gestió documental. Marc legal i aplicació pràctica.
 34. L’avaluació continua en la transparència. Indicadors i models (model de maduresa en gestió documental per a la transparència i la publicitat activa).
 35. La gestió documental, les estratègies de dades obertes i la interoperabilitat en l’entorn de la transparència i el bon govern.
 36. La disposició documental: concepte i objectius. El calendari de conservació.
 37. La Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental. Funcions, objectius i regulació.
 38. L’avaluació documental. Aplicació de les taules d’avaluació documental i gestió del registre d’eliminacions.
 39. El calendari de conservació i d’accés. Definició i ús.
 40. El Reglament de l’Arxiu Municipal. Elaboració i continguts mínims. (en cas de l’administració local).
 41. La carta de serveis de l’Arxiu. Compromisos, deures i avaluació.
 42. El codi deontològic dels arxivers catalans. La Declaració Universal sobre els Arxius.
 43. L’arxiu com a centre: edifici, equipaments i instal·lacions mínimes. La gestió dels dipòsits.
 44. Els desastres en els arxius: Protocols d’actuació i polítiques preventives.
 45. La seguretat en els arxius. Plans de seguretat i emergència.
 46. El document fotogràfic: naturalesa, concepte, característiques i tractament arxivístic.
 47. El document audiovisual: naturalesa, concepte, característiques i tractament arxivístic.
 48. El document cartogràfic: naturalesa, concepte, característiques i tractament arxivístic.
 49. La gestió dels drets d’autor i explotació en el tractament i difusió de les fotografies i els documents audiovisuals.
 50. Preservació i conservació de documents en suport físic. Principis bàsics de restauració de documents. Causes de degradació i mesures de prevenció. Materials de conservació.
 51. La indexació i recuperació documental. Mètodes i instruments. Aplicació als arxius.
 52. L’administració electrònica i la gestió documental. Marc jurídic i afectacions pràctiques.
 53. Requeriments funcionals per a la gestió de documents electrònics en l’entorn electrònic. Sistemes d’informació, gestors d’expedients i gestors documentals.
 54. La gestió dels documents electrònics: metadades i interoperabilitat.
 55. El concepte d’Arxiu electrònic. Obligatorietat i funcionalitats. El cas d’iArxiu.
 56. L’Esquema Nacional d’Interoperabilitat: les normes tècniques i les guies d’aplicació.
 57. Digitalització de documents d’arxiu. Establiment de polítiques i els seus requisits mínims.
 58. Processos de digitalització de procediments administratius.
 59. La seguretat de la informació digital. L’Esquema Nacional de Seguretat i la seva aplicació en un sistema de gestió documental.
 60. Protocols d’identificació i signatura electrònica corporativa. Normativa aplicable i elements bàsics. Plans d’actuació i estratègies d’implementació.
 61. Política de preservació de documents electrònics. Models i elements bàsics. Estratègies d’implementació. Catàleg de formats. Migració i emulació.
 62. El paper dels arxius en la societat de la informació. L’Arxiu social.
 63. El personal d’un arxiu. Organigrama funcional i necessitats d’un servei integral.