InterPARES 3

InterPARES 3 – TEAM Catalonia

InterPARES 3 ha estat una col·laboració a nivell internacional de l’AAC-GD. Aquest projecte ha tingut per objectiu traslladar la teoria i els mètodes de conservació digital desenvolupats pel projecte InterPARES i d’altres iniciatives de recerca actuals cap a plans concrets d’acció per a volums de documents que han de ser conservats a llarg termini en arxius. L’AAC-GD hi ha participat de forma activa.

The International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems (InterPARES) 3 Project ha estat una col·laboració a nivell internacional, integrat per grups de treball de diferents nacionalitats.

La Direcció del Projecte estava finançada per Canada’s Social Sciences and Humanities Research Council’s Community-University Research Alliances, i comptava també amb el suport del TEAM Canada, el nom del qual derivava del títol específic que donava lloc a aquesta tercera fase del Projecte Theoretical Elaborations into Archival Management (TEAM): Implementing the theory of preservation of authentic records in digital systems in small and medium-sized archival organizations. Els membres del projecte internacional InterPARES 3 foren:

Aquest projecte traslladà la teoria i els mètodes de conservació digital desenvolupats pel projecte InterPARES i d’altres iniciatives de recerca actuals cap a plans concrets d’acció per a volums de documents que han de ser conservats a llarg termini en arxius –i unitats documentals o arxivístiques dins d’organitzacions– que compten amb recursos limitats. En el procés, es desenvolupà un coneixement detallat sobre:

  1. Com la teoria general i els mètodes poden ser aplicats en arxius i unitats, tant petits com mitjans, i que esdevinguin pràctiques efectives.
  2. Quins factors determinen el tipus d’aplicació que és adequada per a cada conjunt de documents en cada context.
  3. Quines habilitats professionals seran necessàries per dirigir aquestes operacions.

Sobre aquesta premissa, es desenvoluparen mòduls didàctics per a programes d’ensenyament des de casa, tallers d’educació contínua, i plans d’estudis acadèmics que proporcionaran als professionals la competència per conservar en llarga durada el llegat documental en forma digital de la societat, i també per assegurar la responsabilitat d’organitzacions i institucions a través de la protecció de l’exactitud i autenticitat de la informació digital que produeix.

 

Composició i organització del TEAM Catalonia

El TEAM Catalonia, com la resta de grups de treball que formen part del Projecte InterPARES 3, estava constituït per:

Director (o co-directors): Era l’investigador principal. Tenia les funcions de direcció i coordinació del grup de treball.

Co-investigators (personal acadèmic o professionals)

Àmbit acadèmic: Persones vinculades a institucions acadèmiques (Facultat o Escola universitària)  que van fer una contribució significativa a la direcció intel·lectual de la recerca i que desenvolupen un paper significatiu en la conducció de la recerca. Aquests eren responsables del contingut, la metodologia i els productes de la recerca.

Àmbit professional: Persones vinculades a organitzacions que estaven actuant com a banc de proves, que disposaven d’un cert nivell de responsabilitat sobre la preservació digital en les seves respectives organitzacions i que, per tant, estaven en molt bona posició per facilitar el desenvolupament de la direcció intel·lectual, contingut, metodologia i productes de recerca.

Test-bed partners (Socis – banc de proves): Arxius o unitats arxvístiques que foren el lloc i el subjecte de la recerca, els productors principals (stakeholders). També foren els principals i immediats beneficiaris de i contribuïdors al procés de mobilització del coneixement, d’una banda estaven constantment informats en cada aspecte de la recerca, com passa a cada test-bed a Canadà – mitjançant la intranet d’IP3, els tallers del grup de treball, la interactuació amb els membres del grup de treball, i, de l’altra banda, aportaren els casos d’estudi, i contribueiren a l’anàlisi, reflexió, síntesi i el desenvolupament del producte. Per a ells, la seguretat més important en desenvolupament de la recerca era el suport de la col·laboració internacional que rebien en tot moment, ja que tenien l’oportunitat d’accedir a una experiència per a resoldre els seus problemes. Fou essencial comparar casos d’estudi del mateix context.

Resource partners (Recursos): Eren els organitzacions que tenien experiència en tota o en una part dels objectius de la recerca i que la compartien amb tots els investigadors, aportant inputs i feedback, a través dels espais de treball del lloc web i en els “cara a cara” dels tallers, i les troballes de les proves preliminars i els productes.
Estaven invitats a participar perquè: 1) Havien participat i implementat els resultants d’InterPARES, però eren únicament i extremadament grans institucions; 2) Tenien un coneixement específic que podia ser usat en la recerca; o 3) Tenien un coneixement específic de les edicions  rellevants i de les habilitats requerides pels professionals canadencs que treballen en elles.

Col·laboradors: Professionals que tenien experiència en alguna de les parts de la recerca i que voilen contribuir en el projecte com a col·laboradors. Podien ser del mateix país del grup de treball (TEAM) o foranis.

Graduate Research Assistants (Estudiants de suport a la recerca): Estudiants que participaven en programes educatius d’arxivística o en programes rellevants d’un cas d’estudi (p.ex. premsa, criminologia).

 

El TEAM Catalonia està composat per:

Director: Miquel Serra

Investigadors Acadèmics: Remei Perpinyà; Jordi Serra

Investigadors Professionals: Sergi Borrallo; Núria Carreño; Lluís-Esteve Casellas; Gorka Cofiño; Xavier Conchillo; Vicenç Conde; Alejandro Delgado; Raquel Enrich; Anna de la Fragua; Carme García; Raimon Nualart; Sònia Oliveras; Núria Palomar; Maria Reixach; Josep Ribas; Eva Roca; Vicenç Ruíz; Joan Soler; Miquel Àngel Vega

Assistents a la recerca: David Masgrau

Test-bed Partners: Ajuntament de Girona, Ajuntament de Terrassa, Ajuntament de Matadepera, Universitat Pompeu Fabra

Òrgan finançador: Associació d’Arxivers · Gestors de Documents de Catalunya

 

Funcionament: Participació i col·laboració en el projecte

El grup de treball de l’Associació d’Arxivers d’InterPARES 3 Project hi participà i col·laborà des de dues vessants.

Symposiums (Simposis)

InterPARES3 realitzà Simposis en diferents països per tal de difondre i exposar totes les troballes dels diferents grups de treball. L’objectiu era transferir el coneixement desenvolupat, principalment, en la tercera fase, però també en la primera i segona fases del projecte de preservació de l’autenticitat dels documents electrònics.

Els destinataris foren les audiències locals dels països on s’impartiren els simposis. Normalment els simposis es portaven a terme paral·lelament a les cimeres internacionals. En aquestes cimeres solien participar-hi tots els directors o investigadors dels diferents grups de treball.

Summits (Cimeres)

Es realitzaren dues Cimeres internacionals a l’any. Cada cimera estava formada per la directora del projecte, la Dra. Luciana Durnati, el coordinador del projecte, Randy Preston i els directors/ores i investigadors principals de cada grup de treball (International TEAM). En aquestes cimeres entre d’altres qüestions es presentaren i debatiren: tota la recerca i activitats desenvolupades per cada grup de treball (estudis generals i casos d’estudi), la creació de nous grups de treballs, la difusió de l’International TEAM i de la resta de TEAMS, etc.

Workshops (Sessions)

Cada TEAM portà a terme dos Tallers a l’any.

Conjuntament les Cimeres Internacionals i els Tallers foren el principal significant per assegurar la interdisciplinarietat, la transferibilitat dels resultats, obrir la recerca i la coherència de les metodologies i la disciplina.

 

Recerca

La Recerca del TEAM Catalonia estava dividida en diferents línies de treball i definides a partir dels Estudis Generals i els Casos d’Estudi.

 

Formació

El grup de treball d’IP3 de l’AAC participà en els diferents Simposis internacionals d’InterPARES i també organitzà Cursos de formació tant de les troballes efectuades en la seva recerca i investigació com també sobre tots els productes i materials desenvolupats pel projecte internacional InterPARES.

 

Difusió

El TEAM Catalonia emprà tots els mitjans disponibles de l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals de Catalunya per tal de transmetre i fer Difusió de tots els materials, productes, activitats i recerca en general que desenvolupa el Grup de Treball.