Model de maduresa

Amb la plena entrada en vigor de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es va estenent la consciència que només amb el treball coordinat dels diferents agents involucrats, inclòs per descomptat el servei d’arxiu, es podrà assolir una transparència real. I és que, tal com determinen els articles 5.2 i 19.3 de la llei, la gestió de documents és l’únic fonament tècnic possible per al correcte tractament de la informació pública. Ara bé, ¿com avaluar el progrés adequat respecte a la consolidació d’un sistema de gestió documental robust, capaç de donar resposta a les obligacions tècniques i normatives en matèria de transparència i publicitat activa? ¿Com guiar al conjunt d’entitats subjectes a la nova llei, la major part de les quals no compta amb un servei propi d’arxiu, en el camí cap a la integració del back-office i el front-office? 

Per tal de respondre a aquestes necessitats, coincidint amb el Dia Internacional dels Arxius, l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya va presentar l’any 2016 la primera versió del Model de Maduresa en Gestió Documental per a la Transparència i la Publicitat Activa. A partir de trenta-sis indicadors, distribuïts en quatre nivells de maduresa i articulats d’acord amb tres línies d’actuació i deu perspectives operatives, el model de maduresa pretén orientar les administracions i organitzacions subjectes a la Llei 19/2014 cap a un seguit de procediments i bones pràctiques, basades en estàndards tècnics i obligacions legals, que permetin assolir una acció de govern transparent de manera creïble, eficient i sostenible.

Aquí podeu accedir al model tant en català com en castellà.

Fruit d’un període de revisió, en breu publicarem una nova versió que compta amb un total de trenta-vuit indicadors. Els nous dos indicadors s’ocupen d’auditar l’ús d’algorismes i del núvol.