Reunions amb els grups parlamentaris per al compliment de la Llei 19/2014- membres experts en gestió documental a la GAIP

 

El dijous 23 de desembre de 2021, els mitjans de comunicació publicaven la notícia que s’havia arribat a un acord polític per a la renovació de càrrecs que ja estaven caducats de diferents organismes estatutaris. Entre aquests s’incloïa la renovació de la Comissió de Garanties del Dret d’Accés a la Informació Pública (GAIP), d’especial interès per a la nostra professió. El greuge sostingut per la manca de professionals en gestió documental en aquesta institució és existent ja des del seu mateix nomenament. Des de l’Associació de professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya (AAC) ho hem dit per activa i per passiva, ho hem denunciat públicament i hem demanat que es compleixi la llei des del 2015. Ho hem tornat a fer amb el darrer govern, i així ho vam traslladar també a la Presidenta del Parlament, la M.H. Sra. Laura Borràs, i a la Consellera de Cultura, Sra. Natàlia Garriga, així com al ple del Consell Nacional d’Arxius i Gestió Documental del mes de desembre. Volem òrgans i mecanismes de control en matèria de transparència i bon govern que compleixin els mínims exigits per la normativa. I volem que hi hagi els membres experts en arxivística i gestió de documents dins del sí de la GAIP que l’art. 40.3 determina. Aquest article indica:

“Els membres de la Comissió han d’ésser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental, elegits entre experts de competència i prestigi reconeguts i amb més de deu anys d’experiència professional”.

De manera que és inqüestionable i no interpretable l’obligació que alguns dels membres hagin de disposar d’expertesa en “matèria d’arxius o gestió documental”.

Aquesta situació posa la GAIP fora del compliment normatiu de la LTC i del seu propi Reglament, ja sigui pel nombre de vocals actuals (l’art. 8.1 del Reglament de la GAIP indica un mínim de 3) com per la seva expertesa en gestió documental (art. 40.3 LTC i art. 8.2 del Reglament), de la qual els dos membres actuals no en demostren coneixement, com es pot veure en el seu hearing inicial, ni òbviament experiència professional demostrada de 10 anys. Aquesta anòmala situació s’ha mantingut inalterable des de l’inici de la mateixa LTC i la promulgació del Reglament el 2015.

No és una formalitat aquesta inclusió d’experts en gestió documental. És una conseqüència clara de tot el sentit del redactat de la LTC, que focalitza en els sistemes de gestió de documents una part essencial del sistema de transparència pública. 

És evident, per tant, que ara, amb l’acord de renovació de càrrecs al qual es va arribar, és necessari recordar aquesta reivindicació i que el nomenament de membres vacants en la ja de per sí migrada GAIP, es faci complint la llei.

És per això que en data 28 de desembre de 2021 vam enviar un correu electrònic a tots els grups parlamentaris per tal de demanar de nou que s’incloguin en els pactes que s’han traslladat públicament, noms amb l’expertesa en gestió documental que l’art. 40.3 indica. Per part nostra no deixarem de fer públic el nostre malestar davant d’aquest incompliment i esperem que, ara sí, aquest acord serveixi per esmenar aquest greuge històric. En el correu ja indicàvem que restàvem oberts a oferir el nostre coneixement i xarxa professional, per tal de poder oferir possibles candidats amb aquest coneixement requerit, si fos el cas.

Davant la falta d’una concreció de visita on poder-nos explicar, el dia 11 de gener de 2022 es va enviar de nou la petició a tots els grups parlamentaris. Aquesta vegada vam rebre resposta per part dels tres partits que han establert el pacte pel nomenament de membres abans esmentat. 

D’aquesta manera, en data 8 de febrer de 2022, el primer grup que ens dona un espai per poder parlar, és el Grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Ens reunim amb la diputada Sra. Rocío Garcia Pérez i el seu equip assessor. Comencen explicant-nos que ens han convocat perquè volen demanar la nostra col·laboració. Els contestem que nosaltres estem oberts a tota col·laboració  amb qualsevol partit que vagi en benefici de la professió i es posen sobre la taula els dos grans problemes o fites imminents: el Pla d’arxius i l’adscripció del Sistema d’Arxius de Catalunya al departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Els fem un resum d’aquestes dues reivindicacions. Ens escolten, prenen notes i l’assessor, més coneixedor del nostre àmbit, comenta que hi està d’acord i ens asseguren que faran una pregunta parlamentària al respecte. Els comentem també el tema principal de la renovació de càrrecs a la GAIP. Es preocupen especialment pel tema i ens diuen que aquesta renovació es farà en un segon paquet més endavant. Per tal de poder tenir candidats sobre la taula en les negociacions, ens demanen noms específics que puguin complir amb aquesta funció, si arriba el cas. En dies posteriors se’ls hi envien els currículums corresponents, els mateixos que enviarem a tots els grups polítics.

En segon lloc, el dia 22 de febrer de 2022 ens reunim amb el Grup parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. En aquesta ocasió la reunió és amb la diputada Sra. Raquel Sans Guerra i el diputat Sr. Jordi Orobitg Solé. El tema que es tracta, bàsicament, és la composició de la GAIP. Entenen també la situació i el greuge expressat, el qual exposem tal com hem comentat a l’inici, i ens demanen igualment aportació de possibles candidats. Ens comprometem a passar els currículums dels noms esmentats, els mateixos que en el cas del grup parlamentari socialista. En la mateixa reunió, es tracten altres temes com el Pla d’arxius, la pròpia necessitat conseqüent d’una nova Llei d’arxius, el Congrés internacional arxius de 2025 i l’adscripció orgànica dels arxius dins la Generalitat. Exactament, els mateixos temes plantejats en la reunió anterior.

Finalment, en data 10 de març de 2022 tenim la trobada amb el Grup parlamentari de Junts per Catalunya. Els diputats que ens reben son el diputat Sr. Joaquim Calatayud Casals i la diputada Sra. Glòria Freixa i Vilardell. Aquesta reunió novament es centra en el nomenament de membres experts en arxivística per a la GAIP. I novament, es mostren favorables a l’esmena del greuge operant des del 2015. Es passa de nou la proposta de noms, que es recull amb interès. 

Aquestes accions parlamentàries es posen en coneixement dels i les sòcies de l’AAC com a mostra de transparència de l’acció realitzada per aquesta associació. Una nova campanya que s’uneix a la lluita iniciada el 2015 i que esperem que ara, amb el pacte establert, els antecedents esmentats, les reunions mantingudes i, sobretot, amb l’interès favorable per part dels tres grups, s’acabi resolent. Esperem una resolució històrica per un deute històric. Novament, i com sempre, us anirem informant de les properes passes que com a AAC, representants del col·lectiu de professionals de l’arxivística i la gestió documental, realitzem en defensa de la professió i les persones que la integren.