Webinar 8 de juny: presentació de la recerca de Sònia Torreblanca

 

El proper 8 de juny a les 18 h, en el marc dels actes de la Setmana Internacional dels Arxius, l’ESAGED i l’AAC presentarem en format Webinar el treball de recerca de Sònia Torreblanca Valverde “La perspectiva arxivística i de gestió documental en l’avaluació de les dimensions de qualitat de les dades obertes: una proposta teòrica i metodològica” recentment guardonat amb el Premi de Recerca al millor Treball Final de Màster en arxivística i gestió de documents.

En aquesta sessió tindrem ocasió d’escoltar a la mateixa Sònia Torreblanca exposant el seu treball el qual està publicat i podeu recuperar a la pàgina Premi de Recerca del nostre web.  

Enllaç al webinar d’accés lliure:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODcxNTVjYmUtMzJjYy00MWRlLTg5MmYtYzEyMWM2ZWNmZWI1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226b514c29-2391-4831-b774-84f35c45bf01%22%2c%22Oid%22%3a%220bf7a721-4ec0-454b-8929-f8dc8fe70283%22%7d