Audiència amb la M. H. presidenta del Parlament de Catalunya

 

Ahir, dimecres 28 d’octubre, una representació de la junta de l’AAC va ser rebuda per la M.H. presidenta del Parlament de Catalunya, Sra. Laura Borràs. L’entrevista va durar 30 minuts, en els quals l’AAC va plantejar aquelles qüestions que més ens preocupen relacionades amb les polítiques arxivístiques del nostre país.

Una de les reclamacions essencials que es van fer a la M. H. presidenta del Parlament, va ser  l’incompliment que es produeix amb la Llei de Transparència de Catalunya, concretament pel que fa a la composició i funcionament de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública. Reglamentàriament la GAIP és designada pel Parlament de Catalunya i  gaudeix de plena independència orgànica i funcional. La GAIP hauria d’estar composta per 5 membres, els quan han d’ésser juristes especialistes en dret públic i tècnics en matèria d’arxius o gestió documental. L’expertesa en gestió documental però no s’ha complert mai i cap membre de la GAIP n’ha pogut acreditar. A més a més, des del 2017 aquesta comissió només la formen 2 membres, quan el mínim exigit per la LTC és de 3. Des de l’AAC s’ha denunciat aquesta situació en reiterades ocasions i considerem que és un menyspreu a la pròpia LTC, una llei pionera en entendre la gestió documental com a element clau per a la transparència. La Sra. Laura Borràs va recollir la queixa i es va comprometre a traslladar-la als grups parlamentaris.

A la trobada es va comunicar també la necessitat de finalitzar el Pla d’Arxius d’una manera satisfactòria per la professió i en la línia d’allò expressat a les diferents taules de debat, sobretot a raó del sistema de governança i dotació de recursos. Es va estar d’acord que en tot procés participatiu cal escoltar i, posteriorment, actuar en conseqüència.

Finalment, es va mencionar també la futura nova Llei d’Arxius, una llei necessària pel sector, i sobre la qual la presidenta es va veure en tot moment favorable al seu desenvolupament.

La presidenta del Parlament de Catalunya va estar molt atenta a totes les qüestions que se li van plantejar i va prendre nota de totes les reivindicacions per poder-ne fer el trasllat corresponent. Agraïm l’atenció rebuda i els minuts dedicats a escoltar els problemes de la professió.