Presentació de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya

Des dels inicis el 1985 fins l’actualitat amb 820 associats

El 25 de juny de 1985 un grup de professionals vinculat als arxius van aprovar, en assemblea general extraordinària, els estatuts de l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Prenia cos legal la nostra associació amb la finalitat inicial genèrica de “procurar el bé dels arxius i dels arxivers de Catalunya”. El primer llistat de socis, tancat a 1 de març de 1986, oferia la xifra de 87 membres, provinents d’arxius municipals, “històrics comarcals”, departaments de la Generalitat i també d’arxius privats.

Els Estatuts actualment vigents es van aprovar el 22 d’abril de 2021. Un dels principals canvis que introdueixen és la modificació del nom de l’entitat que passa a ser Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya. Aquest canvi respon a la necessitat de resoldre qualsevol discriminació en matèria de gènere que pugui suscitar un nom que ha de representar a tots i totes les professionals.

Actualment, l’AAC compta amb més de 820 associats, distribuïts en cinc categories (socis numeraris, institucionals/empresarials, emèrit, honorària i estudiants), i ha aconseguit ser el referent corporatiu per als professionals de l’arxivística la la gestió de documents catalans, tant des de la perspectiva dels mateixos professionals del sector com des de la de les administracions i dels més significats agents de la societat civil.

Cada vegada més, el nostre perfil professional esdevé més bàsic per afrontar la ordenada producció de documents, la gestió de dades i de informació en entorns operatius o contextuals, la promoció d’una transparència eficient i eficaç, la rendició de comptes i, per descomptat, la preservació i la posada en valor del patrimoni documental. En aquest llarg trajecte en què les dades passen a informació i aquesta es fixa en documents, les tasques a realitzar són molt diverses. Per aquest motiu, les organitzacions públiques i privades cada vegada més sol·liciten aquest perfil per afrontar el gran repte de la governança de la informació.

L’espai de representació col·lectiva dels Arxivers i Gestors de Documents a Catalunya

L’Associació és la suma dels seus membres i l’espai on la representació col·lectiva de la nostra professió troba cabuda per al treball, el debat i l’acció. Una suma i un espai, naturalment, oberts a la col·laboració lleial amb les professions afins i al servei eficient de la ciutadania i de les organitzacions.

Institucionalment, l’Assemblea General de socis és l’òrgan de poder màxim de l’AAC. L’Assemblea és l’encarregada d’escollir democràticament la Junta Directiva, entre les candidatures presentades pels socis numeraris, per tal que executi el seu mandat durant quatre anys. I és l’Assemblea també l’encarregada de validar, anualment, la seva gestió. Per ajudar a una millor realització de les tasques que té encomanades la Junta Directiva, aquesta compta amb el suport de grups i comissions de treball estables o eventuals.

Defensem els interessos individuals i col·lectius, impulsem i defensem la professió

L’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya té com a objectiu principal enfortir i potenciar la figura de l’arxiver – gestor de documents. També  té com a missió defensar els interessos legítims, tant individuals com col·lectius, d’aquests professionals, així com la de impulsar i desenvolupar la professió mitjançant accions de promoció i de formació a través de cursos específics, jornades i congressos.

L’AAC s’encarrega, a més, de distribuir informació relativa al món de l’arxivística, la gestió documental i la governança de la informació, i d’oferir assessorament a l’hora d’engegar projectes de la preservació i la difusió del patrimoni documental de Catalunya.

Amb l’objectiu d’impulsar el sector professional de l’arxivística, la gestió documental i la governança de la informació, l’AAC ha realitzat moltes accions i activitats amb diferents organismes i entitats com la Diputació de Barcelona, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Cultura i diversos ajuntaments. També s’han establert acords de col·laboració mútua amb agents bàsics en matèria de transparència, accés a la informació pública, administració digital, societat digital o cooperació municipalista. També és sòcia i col·labora amb l’ONG Arxivers Sense Fronteres, des de la seva creació.

En l’àmbit internacional, l’Associació és membre de la categoria B (associacions professionals) del Consell Internacional d’Arxius (CIA/ICA) des de 1988. Des de l’any 1992, un representant de l’AAC, forma part del Comitè Directiu de la Secció d’Associacions Professionals (SPA) del ICA i n’ha ocupat càrrecs directius durant diferents períodes 2000-2004. El contacte amb agents internacionals és fonamental perquè l’arxivística catalana sigui coneguda al món i com a punt d’entrada de tot el coneixement internacional.

Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ DE PROFESSIONALS DE L’ARXIVÍSTICA I LA GESTIÓ DE DOCUMENTS DE CATALUNYA