Observatori del mercat laboral

Les restriccions d’accés a l’ocupació pública i la tendència de l’administració a privatitzar serveis ha modificat les expectatives laborals dels arxivers, tradicionalment molt orientats al sector públic. Les noves fornades d’arxivers han entès que el seu desenvolupament professional tindrà lloc en el sector privat, afectat els darrers anys per les elevades taxes d’atur que han caracteritzat i caracteritzen encara la situació socioeconòmica espanyola. L’ocupació al sector privat ha de suposar unes condicions laborals diferents i exigeix una redefinició del perfil i les competències professionals dels arxivers per adaptar-se a les necessitats de l’empresa. Però, fins quin punt divergeix el perfil professional actual d’arxivers i gestors documentals d’allò que el mercat demanda? Què poden fer les universitats i institucions educatives per revertir els possibles desajustos? Continua sent la nostra una professió amb expectatives laborals atractives? Quins són els nostres punts forts? Quina pot ser la nostra aportació distintiva al món empresarial?

A fi i efecte d’apropar-nos a la realitat laboral del nostre sector, l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya va realitzar durant el primer semestre del 2014 un estudi sobre la situació i el mercat laboral dels professionals de l’arxivística i la gestió de documents a Catalunya. Aquells resultats es poden consultar seguint el següent enllaç:

Observatori del mercat laboral

Actualment, es prepara un nou estudi del mercat laboral, el qual permetrà analitzar les dades presents i presentar una imatge fidel de l’evolució del mercat laboral del sector amb el màxim possible de variables. L’estudi s’articularà a través del nou web de l’Observatori, que permet recollir i explotar de forma gràfica i automatitzada de les dades recollides per a l’estudi, a més d’aquella informació tractada al web d’ofertes laborals, facilitant la realització d’estudis amb major periodicitat.