Difusió de la DUA

Crear xarxa i fer-ne difusió

La difusió de la DUA és un mecanisme excel·lent per aproximar-nos a les organitzacions públiques i privades que d’altra manera potser tindríem molt distanciades. El text de la declaració és adoptable per tota organització que es vanti de ser modèl·lica i de promoure principis com la transparència i l’abast social en les seves polítiques. Igualment tota empresa privada que pretengui millorar els seus sistemes de gestió i promoure una imatge externa transparent pot adherir-se a la DUA com a acció de prestigi.

La promoció de l’DUA i la seva adopció han d’anar seguides d’una difusió per part de l’organització adoptant a les seves xarxes de relacions. L’adopció formal ha de ser comunicada per part de l’organització a les seves xarxes i que aquestes vagin teixint una teranyina compacta de contactes. D’aquesta manera, la feina iniciada per l’Associació podrà anar filtrant en el teixit empresarial i organitzatiu de la seva àrea d’influència. Igualment us recomanen que qualsevol adhesió a la DUA sigui comunicada a l’Associació d’Arxivers a fi i efecte d’anar confeccionant el registre d’adopcions que ja vàrem iniciar l’any 2013.

Díptic A totes amb la DUA!!! no dubteu en fer-lo córrer i fer-ne difusió.