IX Jornada d’Estudi i Debat – 2010 La descripció arxivística. Com ho fem?

Els processos relatius a la descripció arxivística poden començar en el moment de la producció dels documents d’arxiu, o abans, i continuar al llarg del seu cicle de vida. El més destacat, però, és que aquests processos fan possible l’establiment dels controls intel·lectuals necessaris perquè a través de descripcions fidedignes, autèntiques, significatives i accessibles puguin mantenir-se vigents. La descripció arxivística, en el sentit més ampli, engloba qualsevol element d’informació amb independència de la fase de gestió en què ha estat identificat o establert.

Coneixem diferents sistemes, normes i instruments de descripció que s’elaboren i apliquen actualment, però amb l’aparició de les tecnologies de la informació, per una banda, i el foment de l’accés als arxius i documents, per l’altra, s’ha accelerat la necessitat de descriure amb models normalitzats. D’aquesta manera, l’homogeneïtzació dels processos descriptius facilita la tasca de la persona usuària presencial i, també, l’intercanvi d’informació en línia que es custodia en els arxius. La informació esdevé més accessible i s’obté més ràpidament.

Ara bé, els serveis i recursos proporcionats per les TIC fan variar els sistemes de descripció emprats fins ara? Cap on s’han de dirigir els esforços en la normalització de la descripció? Fins a quin punt cal aprofundir en els nivells de descripció dels fons? És cert que Internet o cercadors com Google qüestionen el model de descripció més tradicional? Hem de variar alguna de les estratègies per aproximar la descripció als hàbits dels usuaris? Com s’ha d’afrontar la descripció en els diferents estadis del cicle de vida i en els diferents tipus de documents?

Aquest any, en la IX Jornada d’Estudi i Debat, que tindrà lloc el proper 26 de maig, s’ha convidat a participar professionals que, dins del marc de la descripció arxivística, ens explicaran quin és l’estat de la qüestió pel que fa a la descripció arxivística avui dia, el model EAD d’intercanvi d’informació, l’aplicació de la NODAC i les polítiques de futur, les metadades i la descripció arxivística. Per acabar, participarem de la presentació d’algunes experiències que s’estan portant a terme relacionades amb l’arxiu 2.0.

IX Jornada d’Estudi i Debat – 2010 La descripció arxivística. Com ho fem?

  • Programa de la IX Jornada d’Estudi i Debat
  • Jo descric, tu descrius, ell descriu… una única funció amb múltiples normes i actors? – Lluís-Esteve Casellas – Presentació | Resum
  • Experiencia y reflexión entorno a la EAD (Encoded Archival Description) – Didier Grange – Presentació Resum
  • Metadatos para la gestión de documentos y descripción archivística: encuentros y desencuentros – Carlota Bustelo – Presentació Resum
  • Describir para/con los usuarios, para/con la Web: la descripción en el Archivo 2.0 – Francisco Fernández – Presentació Resum