Protocol de col·laboració CSITAL – AAC-GD

Atès que la direcció superior dels arxius recau normativament sobre la figura del secretari de l’organisme, el Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de Catalunya i l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya s’han proposat treballar conjuntament en la redacció d’un protocol de col·laboració per tal d’intercanviar coneixements i pautes de treball en matèria de gestió documental, transparència, accés a la informació i administració electrònica.

Un dels elements clau d’aquest protocol de col·laboració és la defensa i valoració del lloc de treball de l’arxiver amb la fórmula 1 arxiu = 1 arxiver. És per aquest motiu que s’ha redactat una proposta de perfil de lloc de treball d’arxiver – gestor de documents perquè els secretaris el puguin tenir a l’abast alhora de contractar aquesta figura.

En el mateix sentit s’ha redactat també una proposta de formació adreçada als secretaris per introduir els fonaments de la gestió documental i exposar els beneficis que se’n obtenen.   

Podeu consultar aquests dos documents a l’Àrea privada del web i fer-nos arribar les esmenes que considereu adients a treball@arxivers.com fins el dia 27 de juny.

Protocol de col·laboració CSITAL – AAC-GD: accedeix als documents