Avaluem-nos: Formació 2018

16 gener, 2019 - Francesc Giménez Martín, Vocal de Formació

Dades sobre el pla de formació 2018 de l’AAC-GD

 

L’any 2018 l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya vam realitzar canvis en l’estructuració de la formació, amb l’objectiu de potenciar els aspectes forts del model anterior i donar un nou impuls al pla formatiu. En aquest article us presentem l’avaluació del Pla de Formació 2018, com a prèvia a l’anunci de la nova formació del 2019, que en breu anunciarem.

 Canvis introduïts

 • Formació per quadrimestres

Per tal d’enfortir la qualitat i densitat d’oferta, aquest any es va publicar per primer cop un pla formatiu per quadrimestres, per tal d’intensificar l’activitat en els mesos en els que hi pugui haver més possibilitat d’assistència i millorant també la coordinació dels cursos.

 • Reforç de la formació en línia

 Atès que s’ha comprovat l’èxit dels cursos virtuals, amb assistència de tot el territori i donant fins i tot espai a socis o arxivers de fora del territori català, aquest any s’ha intensifica l’ús de les eines de l’Aula virtual de Moodle. A banda, per primer cop es farà ús de l’eina de WebEx per a la gestió de cursos en streaming.

 • Revisió de la llista de tipus de matèries

Finalment, aquest any s’ha incorporat una llista de matèries redefinida i estable, intentant racionalitzar i estructurar la informació de la formació continuada actual. La llista es basa en el sistema de competències extretes de les funcions dels arxius esmentats en la Llei 10/2001.

En relació a les àrees, la definició bàsica és la següent:

 • Àrea de formació bàsica: Aquesta àrea agrupa aquells coneixements considerats bàsics per a les competències del nostre perfil professional, com són la gestió de la informació en tot el seu ampli ventall: ingesta, classificació, descripció, preservació, accés i transparència.
 • Àrea jurídica: Àrea destinada a l’aprofundiment o reciclatge normatiu de tot aquell ampli espectre legal que ens pot afectar en el nostre dia a dia com a arxivers-gestors documentals. Inclou tant l’actualització legal com l’aportació d’aquelles noves normatives que ens redefineixen el nostre marc.
 • Àrea de gestió organitzativa: La implicació de la gestió documental en el marc organitzatiu d’una empresa o institució és clau pel bon funcionament intern de la mateixa. En aquesta àrea s’inclouen formacions que potencien aquesta relació transversal del nostre sector amb la organització.
 • Àrea d’iniciació a l’arxivística:Qualsevol inici professional implica tenir presents alguns preceptes bàsics i tècniques essencials vinculades als processos d’arxiu. En aquesta àrea s’oferiran cursos destinats a pal·liar aquest dèficit inicial.
 • Àrea de recerca:Aquesta àrea ens acosta la formació amb la innovació. La nostra professió ha d’estar en constant procés de reciclatge i actualització formativa, i oberta a noves propostes i marcs teòrics que l’arxivística del segle XXI ha de fer front. En aquesta àrea s’inclouen cursos o experiències destinades a no desconnectar de la recerca més actual en els nostres camps d’actuació.

Aquest 2018 ha assistit als cursos una mitjana de 14,46 persones per curs, mitjana que es situa per sobre de la del 2017 (que estava en 9,63).

L’estructura en àrees inclou a més un nou tipus de certificat, basat en la superació de l’àrea de coneixement corresponent, a banda del certificat propi per curs. Aquest any s’han expedit dos certificats d’àrea per dos assistents que inclouen el còmput total d’hores realitzades en aquella àrea.

Tipologia i assistència dels cursos

Els cursos que s’han realitzat amb els assistents per cada curs i la modalitat, són els següents:

Número Nom curs Modalitat Assistents Matèria
Curs 1/18 La gestió per processos Presencial 22 Gestió organitzativa
Curs 2/18 El tractament arxivístic de Twitter amb Twarc. Curs de formació Presencial 9 Formació bàsica
Curs 3/18 Digitalització d’emergència (com digitalitzar amb els mitjans propis d’un arxiu) Virtual 11 Iniciació a l’arxivística
Curs 4/18 Reglament europeu de protecció de dades Virtual 23 Jurídica
Curs 5/18 Taller: Formació a formadors Presencial anul·lat Gestió organitzativa
Curs 6/18 De servei a comunitat d’arxiu. Per una estructura pública de contrapoder ciutadà Virtual 8 Recerca
Curs 7/18 Workshop: Big Data i explotació de la informació Presencial 10 Formació bàsica
Curs 9/18 Saps quan val el que tens a l’arxiu? Presencial 11 Iniciació a l’arxivística
Curs 10/18 Desastres en els arxius: com actuar Presencial 11 Formació bàsica
Curs 11/18 Fotos en conserva Presencial anul·lat Iniciació a l’arxivística
Curs 13/18 RGPD i ENS: un repte per l’administració electrònica? Virtual 11 Jurídica
Curs 14/18 Laboratori d’experiències Presencial 58 Recerca
Curs 15/18 ISO 15489:2016 Virtual 14 Gestió organitzativa

En aquest quadre es pot observar com els cursos amb més assistència han estat aquells vinculats a les àrees de Recerca amb 66 assistents. Aquest any, com a novetat, hem estrenat, gràcies a la col·laboració amb ESAGED, un nou model d’aproximació laboral de la nostra professió als nous estudiants i futurs professionals de l’arxivística i la gestió documental, el Laboratori d’experiències, que, amb la intenció d’esdevenir cíclic, ha obtingut un gran grau de satisfacció.

Virtualitat

Aquest 2018, amb l’objectiu de fer camí cap al 50% de cursos en línia, s’han ofert un total de 5 cursos virtuals i 8 presencials, un 38% (el 2017 ens situàvem en el 15%). En el programa de formació del 2019, la virtualitat se situarà ja en el 50% dels cursos.

Satisfacció assistents

En relació a la satisfacció dels alumnes en vers els cursos, per primera vegada us podem oferir les dades generals extretes dels qüestionaris d’avaluació que s’han realitzat íntegrament en línia.

Cal destacar les següents dades:

 • Cursos puntuats amb una mitjana de:7,9 (sobre 10)
 • El contingut del curs s’ha ajustat al què esperaves: 3,1 (sobre 4)
 • Ha suposat l’adquisició de nous aprenentatges:3,5 (sobre 4)
 • La formació rebuda serà útil en la teva pràctica professional: 3 (sobre 4)

Tenint en compte aquestes dades, podem valorar que hi ha una alta satisfacció dels assistents als cursos, i una més que notable adquisició de nous aprenentatges en els cursos realitzats, molt enfocats, alhora, a l’adquisició de recursos vinculats a la pràctica professional.

El Pla de Formació del 2019 ha tingut en compte aquestes valoracions -així com els resultats sobre formació extrets de l’enquesta que l’Associació va passar a tots els seus socis i sòcies- amb l’objectiu de caminar cap a una formació virtual, que eviti desplaçaments, que ens acosti a una formació internacional i de qualitat, i que abraci tots els àmbits i idiosincràsies de la nostra professió.

En propers dies, en desvelarem el seu contingut. Estigueu atents i prepareu agendes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *