Categoria: Legislació

https://www.pexels.com/photo/white-caution-cone-on-keyboard-211151/

10 juny, 2020

La protecció de dades personals com a límit a la transparència

L’onada de lleis de transparència ha consolidat el dret a saber de la ciutadania, que se satisfà amb la publicitat activa i amb el dret d’accés a la informació pública. Però el dret a saber no és absolut, sinó que hi ha límits, sobretot el relatiu a la protecció de dades personals.

Carles San José i Amat. Consultor i formador del sector públic en matèries de transparència, protecció de dades i procediment administratiu en general.

18 abril, 2018

Nou Reglament europeu de protecció de dades (RGPD)

A partir del proper 25 de maig serà d’obligat compliment el Reglament General de Protecció de Dades aprovat per la UE (Reglament 2016/679), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

Núria Gómez Alcalà (Becaria d’arxiu de l’Àrea Metropolitana de Barcelona)