Congrés Internacional d’Arxius 2025 a Barcelona

1 desembre, 2021 - Joaquim Borràs, Arxiver en Cap de l’Ajuntament de Barcelona i Enric Cobo Barri, Cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals del Departament de Cultura

El Consell Internacional d’Arxius, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya organitzaran el Congres Internacional d’Arxius a Barcelona el 2025.

El Congrés Internacional d’Arxius és una de les fites organitzatives més importants per a un país, en matèria d’arxius i gestió documental, i, també, una oportunitat per promoure la projecció de l’arxivística i els seus professionals.

El passat 18 de juny el Consell Internacional d’Arxius (CIA / ICA) va anunciar l’elecció de Barcelona com a seu del Congres Internacional d’Arxius de l’any 2025. Una decisió presa uns mesos abans pel Comitè Executiu de l’ICA en la qual es va valorar la candidatura de Barcelona com la més idònia per organitzar el Congrés Internacional d’Arxius previst, inicialment, per al 2024, però que per motius de la pandèmia, s’ha posposat un any. Un congrés que vol projectar Barcelona i Catalunya vers un espai de trobada pels professionals de l’arxivística i gestió documental de tot el món. Però també vol transcendir a altres professionals que en l’evolució de l’arxivística s’estan incorporant en el dia a dia d’arxius, administracions, institucions i societat. En aquest sentit, la candidatura proposa un congrés inclusiu per a tots els professionals dels arxius i, també, d’altres disciplines que cada vegada més es relacionen amb la nostra professió. La visió de l’arxivística del futur, present ja en alguns casos, no pot obviar la necessitat de fixar línies de treball en xarxa amb professions vinculades a la tecnologia, al big data, al medi ambient, a la gestió de processos, etc.

Imatge 1. Vicente Zambrano. Barcelona des de Montjuic

Tres idees han acompanyat l’ideari de la candidatura. En primer lloc, es proposa un congrés trencador quant a continguts i formats. Els continguts que es proposen incorporen temàtiques poc tractades en els darrers congressos, però que són, i en molts casos seguiran sent, de màxima actualitat i rellevància. De moment, només s’han apuntat els diferents àmbits que el comitè científic haurà de desenvolupar. Altrament, el format híbrid del congrés ofereix als assistents la possibilitat de conèixer Barcelona i Catalunya a l’hora que poden gaudir dels avantatges de seguir-lo in situ i la possibilitat, cada vegada més habitual, d’assistir per canals digitals. Així, el congrés comptarà amb dos vessants de participació per part dels assistents, per a una banda els assistents que assisteixin físicament a Barcelona i, per a altra, els que participin mitjançant la plataforma streaming del congrés. 

En segon lloc, la candidatura busca un benefici col·lateral pels professionals del nostre país. Aquest Congrés és una oportunitat, com en el seu dia ho van ser els Jocs Olímpics de Barcelona 92, per transformar i evolucionar la professió, donar-li un impuls important i optimitzar la visió de les administracions i les institucions respecte al paper determinant dels arxius, tant en la preservació i difusió de la històrica com la gestió dels arxius del present i del futur. El Congrés ha de ser una oportunitat de projecció i transformació de l’arxivística catalana.

Finalment, en tercer lloc, serà un congrés que presenti al món Barcelona i Catalunya dels arxius, la gestió documental, l’administració electrònica i la societat digital. La diversitat dels arxius catalans és un valor inherent a la nostra nació i, per tant, un element rellevant que ens identifica i ens singularitza en un món global. El Congrés ha de permetre, també, aquesta visió global per impulsar l’arxivística catalana, tant a nivell intern, com internacional.

Neix una idea: la candidatura per organitzar el Congrés Internacional d’Arxius

A la tardor del 2019 apareix la idea engrescadora d’organitzar el Congrés Internacional d’Arxius. En un primer moment la possibilitat va sorprendre, però passat el primer impacte, es va valorar com una gran oportunitat, tant per projectar l’arxivística catalana en l’organització d’un congrés mundial com per aprofitar l’esdeveniment per impulsar la professió i els arxius catalans. Amb l’objectiu de preparar la candidatura, es va crear un equip de candidatura conformat per representants de la Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament de Girona i Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió Documental. L’equip estigué compost per Elsa Ibar (Directora General del Patrimoni Cultural), Àngels Bernal (Cap del Servei de Coordinació de l’Arxiu Nacional),  Enric Cobo (Cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d’Arxius Comarcals i vocal Secció Arxius de l’Esport del Consell Internacional d’Arxius), Isabel Campos (responsable de Coordinació de gestió i despatx del President de la Generalitat de Catalunya), Joaquim Borràs (Arxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona), Joan Boadas (Cap Servei de Gestió Documental i Arxiu i Publicacions de l’Ajuntament de Girona i membre del PCOM (Programme Commission ICA) i Joan Soler / Francesc Giménez (presidència Associació de Professionals de l’Arxivística i Gestió Documental).

L’equip de candidatura va treballar en els àmbits temàtics del Congrés i, no gens menys important, en la documentació que s’havia de presentar al Consell Internacional d’Arxius amb relació a la candidatura. La proposta articulava un discurs que s’iniciava amb la benvinguda a Barcelona com a ciutat candidata de l’ICA Barcelona Congress 2025. La benvinguda de l’alcaldessa de la Ciutat de Barcelona i la Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya posava l’accent en Barcelona com la capital del mediterrani i pol del coneixement del sud d’Europa. Una ciutat referent en l’organització de congressos internacionals amb gran afluència i un país amb una forta tradició arxivística amb un Sistema d’Arxius consolidat i representatiu de la diversitat d’àmbits de l’arxivística. Catalunya és una societat amb forta tradició i vocació per la preservació del patrimoni i l’impuls de la gestió documental i, en conseqüència, un valor en la presentació de la candidatura. 

Dossier de candidatura ICA Barcelona 2025

Alguns dels punts forts que es van argumentar per formalitzar la candidatura van ser els següents:

 • Catalunya disposa d’un teixit arxivístic i de gestió documental molt destacat, professionals qualificats amb alt nivell d’implicació, compta amb el reconeixement internacional i disposa de professionals amb presència a les institucions internacionals. 
 • Tècnicament, es proposa d’un congrés atractiu, sostenible i de qualitat. A la proposta arxivística i tecnològica, se suma una proposta sostenible amb un accent dual en presencialitat i virtualitat dels assistents.
 • Experiència avalada en activitats internacionals del Consell Internacional d’Arxius, reunions de seccions de l’ICA (arquitectura, notarials i esports), seminaris internacionals i l’any 2014 l’organització, a Girona, del 2n Congrés Anual de l’ICA que va coincidir amb el 9è Congrés Europeu d’Arxius i les 13es Jornades Imatge i Recerca. 
 • Barcelona va ser, el 2019, la quarta ciutat d’Europa en nombre de congressos internacionals i la primera en nombre d’assistents segons dades de la ICCA (International Congressand Convention Association)
 • Aliança estratègica del Govern de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió Documental de Catalunya amb l’objectiu de promoure una candidatura de qualitat, innovadora i oberta als nous reptes de l’arxivística i la gestió documental. 
 • Voluntat de projecció internacional i voluntat de donar suport al Consell Internacional d’Arxius en la seva missió de promoure una administració eficaç dels arxius, la seva conservació i tractament i l’ús del patrimoni documental universal dels arxius.
 • Barcelona té una de les millors connexions aèries i terrestres d’Europa i la connexió interna de Barcelona és fàcil. 
 • Barcelona atrau visitants d’arreu del món pel seu clima i la seva oferta turística i cultural amb un ric patrimoni -tot posant en relleu els arxius- i els monuments més coneguts des del gòtic al modernisme, tot passant per les mostres més contemporànies. 
 • Barcelona és allò que s’anomena una friendly city, ciutat acostumada a rebre més de 80 milions de turistes a l’any i preparada per totes les necessitats dels assistents en els congressos internacionals. 

Un aspecte important que cal destacar són els idiomes del congrés: l’anglès, el francès, el català i el castellà, tot disposant de traducció simultània oferta per intèrprets professionals amb coneixements del món cultural i dels arxius.

Amb relació al contingut dels àmbits del congrés es va elaborar un primer document amb els principals eixos. Aquests són una primera aproximació que s’hauran de concretar amb el comitè de programa que formaran representants de l’ICA i de diferents administracions i institucions de Catalunya. Tanmateix, el títol del congrés és bastant eloqüent: “Coneixent passats, creant futurs” i, de segur, promourà un programa innovador.

Barcelona / Catalunya: candidatura seleccionada 

Els treballs interns per promoure la candidatura van donar els seus fruits i Barcelona / Catalunya va ser la seu escollida. Aquest no és el final del camí, sinó l’inici d’una magnífica oportunitat a conseqüència del bon treball de l’equip de candidatura. Cal tenir en compte que es van haver de desenvolupar reunions, abans i durant la pandèmia, en les quals es va intentar oferir la millor candidatura possible, tant des del punt de vista d’àmbits del programa com de proposta de ciutat i país. 

Un dels primers canvis que es van proposar va ser modificar la data del congrés, ja que pels efectes de la pandèmia, el Congrés Internacional d’Arxius previst a Abu Dhabi el 2020 quedava sense efecte i això feia modificar els congressos següents. Per tant, el congrés a Barcelona passaria a l’any 2025 i, en concret, al mes d’octubre.

Els darrers mesos des de la publicació de la notícia, el 18 de juny, han estat intensos des del punt de vista de la gestió de la formalització dels acords. L’equip de candidatura ha seguit treballant i els contactes amb l’ICA han permès dibuixar el pla de treball pels pròxims anys. Els principals aspectes que s’han tractat estan orientats en dues línies. La primera amb relació a l’ICA, perquè hi ha uns requeriments que s’han de complir dins el termini i en la forma escaient. El primer és el Memoràndum d’entesa com a document essencial en el qual es fixen tots els requisits generals relacionats amb el Congrés, amb el format i distribució del programa i tallers, la interpretació simultània, els espais i logística, les comunicacions i el màrqueting, les finances del congrés, els acords amb els ponents, publicacions i enregistraments, etc. En aquest sentit, s’està treballant, en paral·lel, en el pla financer, un primer pla de comunicació (2022-2023) i la contracció d’una empresa de suport a l’organització de congressos.

El passat octubre es va produir un vídeo de promoció per presentar el Congrés en el I Congrés Virtual del Consell Internacional d’Arxius que es va celebrar a finals de l’octubre de 2021. El vídeo, en format curt, presenta la ciutat i fa una primera aproximació als arxius, però sempre amb la mirada de presentar als possibles assistents els valors de la ciutat i de Catalunya com terra d’acollida de congressos i amb una marcada tradició i expertesa en arxius. Aquest vídeo aviat es farà públic en la pàgina web del Congrés Internacional d’Arxius de Barcelona 2025. 

La segona línia d’acció, més interna, és la de configurar aliances entre les administracions i institucions implicades, formalitzar els comitès organitzadors i científics corresponents i publicar un espai web en el qual, a part de la informació bàsica del congrés i el calendari, es puguin fer el seguiment de la seva organització, compartir propostes, etc.

Oportunitat i repte

El Congrés suposa doble oportunitat pels arxius catalans i els seus professionals. Per un costat organitzar un congrés de la màxima qualitat i, per l’altra, promoure la transformació dels arxius i dels professionals catalans, tot aprofitant l’impuls que suposa organitzar aquest tipus de Congrés. 

El Congrés Internacional d’Arxius de Barcelona 2025 és una gran oportunitat per projectar l’arxivística catalana i la professió arreu del món i, també, per obrir portes a la nostra ciutadania per conèixer de prop el valor i l’essencialitat dels arxius i donar visibilitat a les persones que se’n responsabilitzen.  

Barcelona ha estat seu d’esdeveniments internacionals cabdals com les exposicions internacionals (1888 i 1929), els Jocs Olímpics (1992), el Fòrum de les Cultures (2004)… i ara amb el nostre Congrés Internacional d’Arxius de Barcelona 2025 mirem el passat per projectar el futur on els arxius i la gestió documental són una peça fonamental de l’era digital.    

Icatmedia i Enric Cobo. Arxius en transformació. 

El camí del Congrés Internacional d’Arxius a Barcelona el 2025 ha començat, comptem amb vosaltres.

2 respostes a “Congrés Internacional d’Arxius 2025 a Barcelona”

 1. Enhorabuena por esta brillante y necesaria idea del Congreso Internacional de Archivos en Barcelona en 2025.
  AGE colabora con el Arxiu Nacional de Catalunya recuperando documentación personal, privada y de Centros, durante la guerra civil, el exilio, la resistencia, …dDesearía seguir el desarrollo del Congreso y ofrecer nuestra colaboración en lo que os podamos ayudar.
  Fraternalmente
  Dolores Cabra
  Secretaria General de Archivo Guerra y Exilio AGE

 2. La elección de Barcelona ha sido un esfuerzo conjunto de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació de Professionals de l’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya, ahora nos quedan unos años de trabajo para que todo salga bien.
  Gracias por el ofrecimiento de colaboración, ahora todavía estamos en un estado muy inicial de los preparativos pero lo tendremos en cuenta. Iremos informando de como se va desarrollando todo.
  Esperamos veros el 2025 en el Congreso y antes por redes siguiendo vuestros proyectos.
  Un saludo,

  Pilar Campos
  Vocal de comunicació de l’AAC

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *