ArxiRuta: Arxiu Municipal de Blanes

3 novembre, 2020 - Sergi Borrallo Llauradó (Responsable de l’Arxiu General de la Diputació de Tarragona)

Avui visitem un arxiu municipal molt proper als seus vilatans i amb una clara visió divulgativa.

Presentació

L’Arxiu Municipal de Blanes (AMBL) es troba al carrer Unió, 13, és titularitat de l’Ajuntament i el seu director és Toni Reyes Valent.

Façana de l’Arxiu Municipal de Blanes

Història

Com a servei d’arxiu organitzat, la data de creació és el 1992. Prèviament la documentació s’havia guardat en diversos llocs: a la Secretaria municipal, a les golfes de la casa consistorial, a les unitats administratives, en cases properes a l’ajuntament i, més antigament, també a la rectoria de la parròquia de Santa Maria.

Funciona com a servei general d’arxiu de la corporació, amb un sistema de gestió documental que ara es troba en fase de transformació electrònica i sota vinculació orgànica de la Secretaria municipal. 

Fons documentals

L’AMBL custodia gairebé 200 fons i 75 col·leccions. 

Per escollir els més rellevants, depèn d’on posem el focus. Si atenem a la seva antiguitat, cal destacar la documentació en pergamí dels fons de la Universitat o de la parròquia de Santa Maria (s. XIV al XVII). Si atenem a la seva rellevància més enllà de l’àmbit local hom podria destacar el fons de marina de la confraria de Sant Elm (s. XVII-XIX) amb incidència en una zona àmplia que abastaria les actuals comarques del Baix Empordà, la costa Selvatana i l’Alt Maresme. El fons de la revista centenària Recvllamb els seus premis literaris d’àmbit nacional i com a exemple de resistència cultural en defensa de la llengua catalana. O també el fons de l’activista cultural Josep Alemany i Borràs (1889-1940) que conté informació valuosa sobre la vida cultural catalana durant la Renaixença, el modernisme i el noucentisme atesa la seva feina com a administrador de la revista Il·lustració Catalana o la seva vinculació als Jocs Florals de Barcelona. En l’àmbit local conserven dos fons molt complets de dues empreses que reflecteixen part del teixit econòmic de la vila. D’una banda el dels industrials espardenyers Boada (1861-1929) i de l’altra el de l’empresa de transports Brillas (1851-1978). Ambtot, potser la peça més emblemàtica és l’anomenat Llibre de la Universitat de la Vila de Blanes. És un còdex compilat a partir de l’any 1518 que recull tota la documentació de més importància per al govern de la Universitat d’època baix medieval i moderna. 

Les possibilitats d’investigació del conjunt de fons que custodien són força àmplies ja que tenen fons d’associacions, judicials, eclesiàstics, de l’estat, comercials i d’empresa, patrimonials i molts de personals. 

Pel que fa als documents més antics, es tracta d’un pergamí de l’any 1327 del fons de la parròquia de Santa Maria, que testimonia la venda d’una peça de terra. Cal esmentar també el document de la carta de franqueses de la vila de 1260, tot i que transcrit en el Llibre de la Universitat de la Vila de Blanes. 

Mostra de revistes històriques que formen l’hemeroteca

Personal

A l’AMBL hi treballen, de manera habitual, 5 persones. Enguany, també acullen dues persones del grup d’administració electrònica. Es tracta de tres tècnics i quatre administratius de diversos nivells. També compten amb estudiants en pràctiques i personal eventual provinent de plans d’ocupació o del programa de mesures penals alternatives del Departament de Justícia. 

Edifici

La seu central de l’arxiu està ubicada en un edifici amb passat industrial, en una petita fàbrica tèxtil. La seva façana no té elements destacables però el seu interior conserva parets de pedra i sostres amb revoltons de rajol sostinguts per pilars metàl·lics rematxats. Es tractava de l’empresa  Billoch i Cia fundada l’any 1920 que es va dedicar a la fabricació de lona de cotó per a espardenyes. L’espai que ara ocupa l’arxiu és una ampliació començada l’any 1940. A mitjans dels anys cinquanta la producció de la fàbrica es va decantar cap als articles de novetat i així es va mantenir fins l’any 1961. Des d’aquesta data les instal·lacions de la fàbrica es varen transformar en Night Club, bingo i arxiu (1996).

Existeixen diversos dipòsits. En l’edifici central de l’arxiu tenen 6 espais destinats a dipòsits documentals. A banda, disposen de dos espais més situats en d’altres edificis municipals, bàsicament amb documentació semiactiva. La capacitat total frega els 4.000 metres lineals de prestatgeries. En l’edifici central existeix un sistema de climatització, en canvi, en els dipòsits externs hi ha sistemes de deshumidificació i ventilació.

Instal·lacions de l’Arxiu dins l’antic edifici industrial.

Serveis

Ofereixen els serveis habituals d’accés a la informació i documentació pública per part d’investigadors, ciutadans interessats o administracions, l’atenció a les consultes internes de l’organització o també l’assessorament o custòdia de fons privats de l’àmbit municipal. Aquests estan adreçats a un ampli ventall d’usuaris. Que tant poden ser interns com externs, especialitzats o no. Els serveis són de caràcter gratuït, només les reproduccions estan sotmeses a les taxes municipals pertinents.

Pel que fa a la presència en el web, disposen d’un apartat dins el web corporatiu [https://www.blanes.cat/arxiu] i també estan presents a facebook  [  https://www.facebook.com/ArxiuMunicipaldeBlanes]

Gestió documental

L’Ajuntament de Blanes des de finals de l’any 2018 ha fet un esforç important d’implantació de l’administració electrònica. Enguany es compta amb una Plataforma de tramitació electrònica d’expedients, subministrada per l’empresa T-Systems, que ja s’ha implementat i està en fase d’ampliació i millora. És una plataforma que integra eines de gestió documental com  el quadre de classificació, el catàleg de tràmits o el catàleg de tipus documentals i està connectada amb diversos serveis de l’AOC com e-Notum, Eacat, Valid, Perfil del contractant o Via oberta. 

L’arxiu forma part de l’equip transversal d’administració electrònica. La seva tasca es centra en la gestió de documents i el canvi organitzatiu relatiu als procediments, circuits i tràmits.   

Des del servei d’arxiu s’ha fet una considerable política de difusió cultural a partir dels fons conservats – enguany llastada per l’efecte de la Covid-19 – centrada en exposicions i publicacions. Una de les més destacades és la revista Blanda, un projecte amb més de 20 anys de recorregut que aplega articles d’investigació sobre el seu àmbit d’actuació i les activitats de l’arxiu. Darrerament alguna funció també els apropa al món de la gestió i difusió del patrimoni cultural municipal.

Peculiaritats

Potser un dels trets distintius de l’AMBL és la xarxa de relacions que durant anys han establert amb les entitats i els particulars més implicats en la vida blanenca. Una mostra d’això és el grup de persones col·laboradores de l’arxiu, format per més d’una dotzena d’homes i dones que des de l’any 2000 els acompanyen en la descripció dels fons en imatge. 

Col·laboradors ajudant a la descripció d’imatges

El fet de comptar amb aquesta bona xarxa de relacions locals els ha permès establir vincles de confiança que han ajudat a obtenir una gran diversitat de fons i col·leccions de procedència privada, que són un excel·lent complement a la informació derivada del fons pròpiament municipal.  

Visió Professió

Segons el director, Toni Reyes, l’arxiver de l’administració local ha estat un professional molt caracteritzat per la diversitat de funcions i la polivalència. Enguany, amb la nova legislació que ens encamina cap a una administració electrònica de caire obert i transparent aquest fet s’accentua notablement. Alhora, però, aquestes noves tasques poden obrir un bon ventall d’oportunitats de feina per al nostre col·lectiu. Per poc que millorin les perspectives econòmiques creu que aquestes oportunitats s’aniran materialitzant i els serveis d’arxiu en podem ser beneficiaris. 

Pel que fa a les millores necessàries de la professió, finalment, creu que s’hauria de millorar la difusió del rol dels serveis d’arxiu en l’assoliment d’una administració pública moderna, transparent, col.laborativa, oberta i participativa. Especialment entre els càrrecs electes de l’administració.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *